top of page

ESG (environmental, social, governance)

ESG (Environmental, social, governance) je souhrnný pojem, který označuje specifické údaje určené investorům k vyhodnocení významného rizika, které organizace podstupuje na základě vnějších faktorů, které vytváří. Termín ESG byl poprvé populárně použit ve zprávě z roku 2004 s názvem "Who Cares Wins" (Kdo se stará, vyhrává), která vznikla ze společné iniciativy finančních institucí na výzvu OSN a kterou podpořilo 20 významných institucí.

Vytvořené údaje mohou být také použity v rámci organizace jako metriky pro strategické a manažerské účely. Investoři mohou údaje o ESG využívat také nad rámec hodnocení podstatných rizik pro organizaci při hodnocení hodnoty podniku, konkrétně při navrhování modelů založených na předpokladech, že identifikace, hodnocení a řízení rizik a příležitostí souvisejících s udržitelností s ohledem na všechny zainteresované strany organizace vede k vyšší dlouhodobé návratnosti s ohledem na riziko. Mezi zainteresované strany organizace patří mimo jiné zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vedení a životní prostředí.


Aspekt životního prostředí (E) - Uvádějí se údaje o změně klimatu, emisích skleníkových plynů, ztrátě biologické rozmanitosti, odlesňování, znečištění, energetické účinnosti a hospodaření s vodou.


Sociální aspekt (S) - Údaje jsou vykazovány o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, pracovních podmínkách, rozmanitosti, rovnosti a inkluzi a konfliktech a humanitárních krizích a jsou relevantní při hodnocení rizik a návratnosti přímo prostřednictvím výsledků zvyšování spokojenosti zákazníků a angažovanosti zaměstnanců.


Aspekt řízení (G) - Uvádějí se údaje o správě a řízení společností, jako je prevence úplatkářství, korupce, rozmanitost představenstva, odměňování vedoucích pracovníků, postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů a struktura řízení.Citace ze zprávy „Who Cares Wins“ (2004)


- Analytici by měli lépe zohledňovat aspekty environmentální, sociální a řízení (ESG) do svých výzkumů, kde je to vhodné a aby dále rozvíjeli potřebné investiční know-how, modely a nástroje kreativním a promyšleným způsobem. Na základě stávajícího know-how ve zvláště exponovaných odvětvích, by měla být rozšířena oblast působnosti o další odvětví a třídy aktiv. Vzhledem k jejich významu pro udržitelný rozvoj by se měla věnovat zvláštní pozornost rozvíjejícím se trhům a environmentální, sociální a řídící kritéria by měla být přizpůsobena specifické situaci na těchto trzích.


- Lepší začlenění aspektů environmentálních, sociálních a řízení (ESG) do investic v konečném důsledku přispěje ke stabilnějším a předvídatelnějším trhům, což je v zájmu všech účastníků trhu.


- Investiční důvody pro důslednější zahrnutí ESG kritérií do finanční analýzy spočívá na obchodním zdůvodnění na úrovni společnosti. Několik nedávných studií společností a odvětví přispěly k lepšímu pochopení hodnotových faktorů, díky nimž dobré řízení otázek ESG přispívá k vytváření hodnoty pro akcionáře.


- Mnoho studií navíc potvrzuje, že způsob, jakým společnost řídí otázky ESG, je často dobrým ukazatelem celkové úrovně rizika a celkové kvality řízení - což jsou silné faktory určující dlouhodobý úspěch společností.


- Společnosti s lepšími výsledky v oblasti ESG mohou zvýšit hodnotu pro akcionáře tím, že lépe řídí rizika spojená s nově vznikajícím ESG předvídáním regulačních změn nebo spotřebitelských trendů, a přístupem na nové trhy nebo snížením nákladů. Místo toho, aby se soustředily na jednotlivé problémy se úspěšné společnosti naučily řídit celou škálu relevantních otázek ESG, pro jejich podnikání, čímž dosahují nejlepších výsledků z hlediska tvorby hodnoty. Kromě toho aspekty ESG mohou mít silný dopad na pověst a značky, které jsou stále důležitější součástí firemní hodnoty. Nezřídka se stává, že nehmotná aktiva, včetně pověsti a značek, představují více než dvě třetiny celkové tržní hodnoty kótované společnosti. Je pravděpodobné, že otázky ESG budou mít vliv a ještě větší dopad na konkurenceschopnost společností a finanční výkonnost v budoucnosti.


- Konzultanti a finanční poradci by měli podporovat integraci kritérií ESG tím, že budou kombinovat kritéria ESG s výzkumem na úrovni odvětví a sdílet své zkušeností s finančními subjekty a společnostmi s cílem zlepšit podávání zpráv o ESG.


- Dosud se snahy o začlenění aspektů ESG do finanční analýzy týkaly pouze konkrétních odvětví, jako je energetika, těžební průmysl, automobilový průmysl, veřejné služby, farmaceutický a chemický průmysl, které jsou vnímány jako více vystavené těmto aspektům. Analytici v těchto odvětvích začali shromažďovat informace a prohlubovat své porozumění a analytické dovednosti s ohledem na v oblasti ESG.


- Za účelem lepšího zahrnutí faktorů ESG do finanční analýzy bude často nutné upravit stávající analytické modely a nástroje.


- Jsme také přesvědčeni, že mezinárodní a národní účetní orgány a ratingové agentury jsou klíčovými hráči při vývoji lepších standardů a dosahování lepší kvality a dostupnosti užitečných ESG informací. Nevládní organizace (NGO) mohou také přispívat k lepší transparentnosti poskytováním objektivních informací o ESG společností veřejnosti a finanční komunitě.Návrh na přezkoumání provádění


Investoři:

1. Investoři specifikují své pokyny pro hlasování v zastoupení v oblasti ESG .

2. Správci a jejich výběroví poradci zvažují integraci otázek ESG do formulace investičních mandátů a výběru investičních manažerů, přičemž zohlední své fiduciární povinnosti vůči účastníkům a příjemcům dávek

3. Penzijní fondy vládních a mnohostranných agentur začnou zvažovat principy udržitelného rozvoje při svých investicích


Správci aktiv:

4. Vrcholové vedení a správní rady, které se ujmou vedoucí úlohy

5. Správci aktiv výslovně požadují a odměňují výzkum ESG kritérií

6. Na investice na straně nákupu, prodeje a rozvíjejících se trhů se zaměří výzkumné týmy, které jsou vhodně vybaveny pro integraci otázky ESG do základní analýzy společností

7. Výkonnost analytiků a motivační systémy odměňující ESG.


Kapitálové trhy:

8. Zahrnutí kritérií ESG do údajů o kotaci na burze cenných papírů pro společnosti a/nebo sdělení významu ESG

9. Účetní orgány a ratingové agentury začleňují ESG do svých rámců

10. Interakce Globální iniciativy pro podávání zpráv s místními a mezinárodními asociacemi pro finanční analýzu

3 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page