top of page

Úvod občansko-politického záměru

Aktualizováno: 4. 7. 2022

"Občansko-politický záměr hnutí KYBER-OBČANÉ pro období 2021-2035".


Úvod

V roce 1834 matematik, fyzik a polyhistor André-Marie Ampère klasifikoval společenské vědy a definoval vize nových oborů mezi nimiž byla "kybernetika" jako věda o řízení lidské společnosti či "cenolbologie" jako věda o společenském štěstí. Od 50. let 20. století pak pozdější prezident Světové organizace pro systémy a kybernetiku Stafford Beer, který se věnoval tzv. managerské kybernetice a byl poradcem korporací i vlád, definoval kybernetiku jako vědu o efektivní organizaci.


Slovo KYBER- , odvozené z „kybernetiky“, pochází z řeckého pojmu znamenajícího „vládnutí“ nebo „řídit, navigovat nebo vládnout“. Jako OBČANÉ, kterékoli republiky, „jsme podřízeni zákonům, abychom byli svobodní“ - jak řekl Marcus Tullius Cicero.


Thomas Jefferson byl třetím prezidentem USA a hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti. Byl zastáncem demokracie, republiky a práv jednotlivce, mezi jehož citáty patří:


- Pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou nadáni určitými nezcizitelnými právy, kterými jsou život, svoboda a snaha k dosažení štěstí.


- Neznám bezpečnější místo pro svěření společenské moci než lidem samým a pokud si myslíme, že nejsou dostatečně osvícení vykonávat svoji kontrolu se zdravou uvážlivostí, tak cestou není ji od nich odebrat, ale poučit jejich uvážlivost.


- Uvažujme o každé generaci jako o vlastním národu, s právem vázat se podle vůle své většiny, ale nesvazující další generace více než obyvatele jiné země.


- Vždy mějte na paměti svatou zásadu, že i když má vůle většiny ve všech případech přednost, tak aby byla vůle většiny právoplatná musí být obstojná v ohledu, že menšina má stejná práva jako většina, přičemž ta stejná práva musí ochraňovat a znemožňovat útlak.


- Naše svoboda závisí na svobodě tisku a ta nemůže být omezována, aniž by byla ztracena.


O klíčovosti svobody slova, jako pilíři, na kterém stojí ostatní svobody, jsou známé také citáty:


- Člověk je majitelem svých názorů a má svobodu je komunikovat." (James Madison)


- Svoboda projevu je základem lidských práv, kořenem lidské přirozenosti a matkou pravdy. Zabít svobodu projevu je urážkou lidských práv, dušením lidské přirozenosti a potlačováním pravdy."(Liou Siao-oo)


- Dovolíme-li v diskusi odlišný názor, může se zdát, že tím považujeme slovo za nedůležité, nebo že nám na výsledku příliš nezáleží, nebo že pochybujeme o vlastní síle nebo o síle svých argumentů. Když ale lidé pochopili, že čas zatratil mnoho bojovných názorů, mohli dojít k tomu, že ještě víc než vlastním názorům věří, že nejvyššího dobra se dosáhne nejlépe svobodnou výměnou myšlenek. Nejlepším testem pravdy je její schopnost prosadit se v soutěži na trhu myšlenek. (Oliver Wendell Holmes)


- Skutečně osvícený myslitel, skutečný racionalista, nikdy nechce nikomu mluvit do čehokoli. Ne, ani nechce přesvědčovat. Stále si je vědom, že se může mýlit. Především oceňuje intelektuální nezávislost ostatních tak moc, že je nechce přesvědčovat na čem záleží. Mnohem raději vítá rozpory, nejlépe ve formě racionální a disciplinované kritiky. Nesnaží se přesvědčovat, ale povzbuzovat – vyzývá ostatní, aby formulovali svobodné názory. (Karl Raimund Popper)


- Konceptem demokracie je, že si lidé vládnou sami. Aby takový systém mohl fungovat, je potřeba informovaných voličů. Pro jejich informovanost nesmí být kladeny žádné zábrany volnému toku informací a myšlenek. Demokracie neplní své základní ideály, pokud ti, kteří jsou u moci, mají možnost manipulovat voliči zadržováním informací a potlačováním kritiky. Rozhodnutí manipulovat s názory může mít původ i v motivaci dosáhnout přínosů pro společnost, ale volba cesty manipulace ve své podstatě popírá demokratické ideály. (Alexander Meiklejohn)


Republikánství se přiklání k pozitivní svobodě, což je svoboda mít a vlastnit majetek, schopnosti a prostředky pro splnění vlastních cílů – více než k negativní svobodě, což je svoboda od zasahování ostatních lidí, charakteristické pro liberalismus. Republikánská svoboda je založena na „ne-nadvládě“ – zatímco liberální svoboda je založena na „ne-zasahování“. Liberalismus považuje svobodu jako jakousi přirozenou volnost, zatímco klasické republikánství vidí pravou svobodu jako produkt společnosti a jednání v rámci pravidel a zákonů, na jejichž utváření se můžeme sami podílet. Pozitivní a negativní svoboda jsou dvěma stranami jedné mince svobody jednotlivce s nepřímou úměrností. Možnosti – pozitivní svoboda – jedněch představují potenciální ohrožení jistot – negativní svobody – ostatních, a naopak jistoty představují omezení možností všech.


Občanství je vztah a svazek osoby a státu určující vzájemná práva a povinnosti, mezi něž patří zejména právo občana na ochranu ze strany státu a povinnosti občana jako věrnost státu, závazek k jeho obraně, výkon určitých funkcí a dodržování právních předpisů státu i mimo jeho území. Význam těchto pojmů popisují také následující citáty 26. prezidenta USA Theodora Roosevelta:


- Prvním předpokladem pro dobrého občana této naší republiky je to, že bude schopen a ochoten nést svou vlastní váhu.


- Každý člověk musí věnovat přiměřenou část svého času na plnění svých povinností v politickém životě společnosti. Žádný člověk nemá právo vyhýbat se svým politickým povinnostem z jakéhokoli důvodu pro potěšení nebo pro podnikání.


- Žádný člověk nemůže být dobrým občanem, pokud nemá mzdu vyšší než dostatečnou k pokrytí holých životních nákladů, a pracovní dobu dostatečně krátkou, aby po skončení své pracovní doby měl čas a energii, aby mohl nést svůj podíl na řízení komunity, aby pomohl nést všeobecnou zátěž.


- Nemůžete mít nikdy svobodu, aniž byste se o ni nesnažili a netrpěli pro ni stejně, jako nemůžete mít úspěch jako bankéř nebo právník bez práce a úsilí, bez sebezapření v mládí a projevování ochotné a bdělé inteligence ve středním věku. Lidé, kteří tvrdí, že nemají čas se věnovat politice, jednoduše říkají, že nejsou způsobilí žít ve svobodné komunitě.


- Pacifista je bezpochyby stejným zrádcem své země i lidskosti, jako ten nejbrutálnější zločinec. (resp. slovy anglického filozofa Alfreda Northa Whiteheada: Absolutní pacifista je špatným občanem. Přijde čas, kdy bude nutné použít sílu pro prosazení práva, spravedlnosti a ideálů).


Podněty pro zlepšení veřejných a občanských služeb vyplynuly vlivem toho, že demokracie občanů v republikách časem zkostnatěla až do partokracií politických stran, čelících jak kritice z neefektivity od svých občanů, tak ohrožení vzestupem nedemokratických režimů, díky novým technologiím:


- Obyčejnému a slušnému občanu se poněkud příčí, aby se oháněl „naší stranou”, pokud se může ohánět vlastním rozumem. Je-li někdo pro užitečné a dobré věci proto, že je právě „naše strana”, je snad dobrým straníkem, ale trochu špatným občanem. Pokud budou mít politikové plné huby „našich stran”, potud není v politice místa pro některé přirozené důvody, jako je rozum a svědomí; má-li se kdy naše politika změnit, je nám víc třeba skutečných občanů než skutečných straníků. (Karel Čapek)


- Ve všech stranách malá část organisovaných rozhoduje nejen o činnosti strany a tedy o osudu stranníků ve straně neorganisovaných, ale nepřímo rozhoduje v politice i o té ohromné řadě nestranníků vůbec, takže nositelem dnešní demokracie je konec konců vždy poměrně velmi malá řada lidí. Tak se demokracie blíží v tomto smyslu oligarchii.“ (Edvard Beneš)


- Nejsem pochopitelně proti stranám; kdybych byl proti nim, byl bych proti demokracii samé. Jsem pouze proti diktatuře stranictví. Totiž proti nepřiměřeně silnému mocenskému vlivu stran. (Václav Havel)


- Politici vždy realisticky manévrují k příštím volbám. Jsou zastaralí jako základ pro řešení problémů.(Richard Buckminster Fuller)


- Není to viditelná revoluce a není politická... Politika je naprosto beznadějná. Je důvodem, proč se nic nedaří... Pokud vezmete všechny stroje na světě a hodíte do oceánu, během několika měsíců zemře více než polovina lidstva a během dalších šesti měsíců zmizí téměř všichni; pokud byste vzali všechny politiky na světě, umístili je do rakety a poslali je na Měsíc, všem by se dařilo dobře. (Richard Buckminster Fuller)


- Existuje více poznání, že se nyní věci mění, ale ne díky politickému pokroku. Je to prostě výsledek informací, které máme. Naše přežití nezávisí na politických či ekonomických systémech. Závisí na odvaze jednotlivce mluvit pravdu a mluvit ji láskyplně a nedestruktivně. Říkat co skutečně víte a cítíte, je pravdou ve všech ohledech... Musíte přezkoumat každé slovo a zeptat se: "Je to správné slovo?" - celistvost a odvaha jednotlivce hovořit svou vlastní pravdu a nejít s davem, aniž by ostatní byli ignorováni. Po nějaké době, pokud to lidé budou dělat, pak všichni začnou jít správným směrem. (Richard Buckminster Fuller)


- Čínští úředníci se už pokoušejí použít umělou inteligenci k tomu, aby předpovídali proti-stranické chování… V nekompromisních režimech jde lépe shromažďovat, analyzovat a používat údaje, které by mohly poskytnout nějakou rozhodující metu pro aplikaci umělé inteligence. (Gordon G. Chang)


- Hlavní handicap autoritářských režimů ve 20. století - touha soustředit veškeré informace a moc na jednom místě - se může stát jejich rozhodující výhodou v 21. století. (Yuval Noah Harari)


44 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page