top of page

Moravská národní strana: Volit prospěch národa a všech jeho vrstev, kde jsou všichni volní

Článek "Mužně k volbě!" ve stranickém tisku "Moravská Orlice" politické strany "Moravská národní strana" z května 1907.

Zítra budeme voliti! Budeme svými hlasovacími lístky rozhodovati o tom, jak po celé šestiletí mají řízeny býti osudy státu, neboť vstupujeme do éry sesílené, zdokonalené ústavnosti. Nynější parlament nebude bezmocným aparátem v rukou úřednických vlád. Již nynější vláda má v značné míře ráz vlády parlamentární, a kabinet bude dojista rekonstruován v duchu vlády úplně parlamentární, jakmile parlament bude ustaven, jakmile přikročí k práci. Vláda bude odpovídati složení parlamentní většiny. Je tedy přirozeno, že každý volič má určitý vliv nejen na sestavení zákonodárného sboru, ale také na sestavení vlády. Vláda bude se jeviti jako výslednice sil parlamentu. Od prvého obeslání říšské rady nebylo voleb významnějších nad zítřejší!


Vůči této jistotě bylo lze míti za to, že volby provedeny budou ve znamení velkých vůdčích myšlenek, že řízeny budou vyššími hledisky, ale ukázalo se, že všeobecné právo volební bude ještě musit provésti také veliký kus díla výchovného. Všude se ještě ukazovaly v popředí docela všední, nízké zájmy osobní, nepřízeň, závist, sobectví jednotlivců i malých frakcí. Není to úleva žádná, když si řekneme, že v jiných národnostech a kmenech nebylo lépe, než u nás. Není nám proto lépe, že také jinde bylo házeno otřepanými frázemi, že také jinde trháno bylo přímo sběsile dobré jméno s politických osobností, jež mají národ representovati, o nejdůležitějších jeho otázkách rozhodovati, a o nových zákonech, jež vám ukládají povinnosti a práva, se usnášeti.


Zůstane to smutným faktem, že také u nás házeno bylo kalem nízkých podezření po mužích zasloužilých, a že ani přední z nejlepších nebyli ušetřeni hrubých útoků. Co se dělo a stalo, nelze změniti. Nadcházející šestiletí může provésti změnu, může nastati zlepšení, bude-li každá strana ve svém nejvlastnějším zájmu dbáti o povznesení úrovně politického vzděláni. Nebylo možno podle původních úmyslů provésti soustředění stran. U velikém roztříštěn[ přistupujeme k volbě, jen jedno zaznamenáváme dnes, v předvečer voleb, s potěšením. Ona netečnost k politickému životu, jež v kruzích vzdělanců se zahostovala, počíná již mizeti. Ve všech stranách našich bez rozdílu vyskytují se jednotliví kandidáti, kteří by byli ozdobou každého parlamentu! Roztříštěni jdeme k volebním osudím, ale přehled kandidátních listin nás poučuje o tom, jak mnoho máme sil způsobilých a schopných k parlamentní činnosti. Ku škodě národa ustoupiti musí ovšem mnohý vynikající muž méně způsobilému pro nedostatečnou organisaci své strany, nebo pro vlivy jiné, ale jestli zítra, v poslední rozhodné chvíli si většina voličů uvědomí váhu a význam volebního aktu a napíše na hlasovací lístky jména nejlepších mužů z navržených, podle nejlepšího svého vědomí a svědomí, mohli bychom míti zastoupení závidění hodné.


Koho volit? Kandidátní listiny jsou vůbec známy. Dobře bude volit, kdo si uvědomí, že svým hlasovacím lístkem neprovádí demonstraci, ale že ustanovuje nad sebou a nad ostatními zákonodárce. Volič si musí plně uvědomit, že za sebe posílá do říšské rady zástupce, ale zároveň také muže, který má právo ukládati zákony, jimž nezbytně nutno se podrobiti. Nevolíme ve znamení rozbíjení pultů a metání kalamářů, nýbrž ve znamení prospěchu svého národa a všech jeho vrstev, ve znamení budováni nového Rakouska, v němž nám všem má býti volno.


Naše strana národní kandiduje a doporučuje voličstvu muže svrchu vedené! Voličové! Volte je svorně — jsou mezi nimi mužové zajisté vynikající a v práci národní i politické osvědčení, jiní pak, kteří oprávňují na poli parlamentním k největší naději.


V jiných okresích volte vesměs tak, aby z toho národní naší myšlence, blahu našeho národa a zabezpečení všech jeho stavů vzešel prospěch co možná největší!


Zítra, v den 14. května tedy všichni mužně k volbě — a odevzdejte hlasovací lístek dle svého nejhlubšího přesvědčení!


V poslední chvíli ještě voláme k celé české Moravě: volme národně!
7 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page