top of page

Meritokracie: opak pozitivní diskriminaceMeritokracie je:

- systém ve kterém jsou talentovaní vybíráni a povyšováni na základě svých úspěchů;

- výběr vůdců na základě intelektuálního kritéria;

- systém, který odměňuje talent a tvrdou práci.


Historie

Meritokracie vznikla v Číně v 5. stol. př. n. l. odkud se rozšířila do Indie a odtud v 17. století do Británie a Evropy. Během osvícenství došlo k překladům konfuciových textů a byl v nich viděn alternativní princip k tradiční dědičnosti hodností, což Británie aplikovala. V roce 1883 USA přijaly „Pendletonův služební reformní zákon“ inspirovaný britským meritokratickým systémem, který stanovil přidělování správních postů na základě schopností jednotlivce a ne podle politické příslušnosti a zakázal vyhození či sesazení úředníků z politických důvodů.


Meritokratické principy

Mají kořeny ve starověké Číně, kdy je Konfucius popsal ve své 20ti dílné knize Hovory: „Spravedlivá společnost je taková, kde všichni jednotlivci mají takový stupeň materiálních statků, který jim umožní žít „dobrý život“, jehož smyslem je respektování morálních zásad a udržování přátelských mezilidských vztahů. Jeho učení zároveň vyžaduje, aby sociální pozice byly určeny individuálními zásluhami, které ospravedlňují rozdíly mezi jednotlivci“. Pojem meritokracie pochází od brita Michaela Younga, který jej použil ve své knize z roku 1958 Vzestup Meritokracie 1870-2033.


Příjem, moc a prestiž jednotlivce by měly být odrazem pouze jeho schopností a snahy, přičemž schopnosti jsou dány především jeho inteligencí. Pohlaví, rodinný či třídní původ jsou irelevantními. Pracovitější a talentovanější jsou odměňováni vyšším blahobytem na rozdíl od těch, kteří nechtějí nebo nedokáží produkovat takové množství výrobků či služeb v dané kvalitě.


Meritokracie bývá považována za nedostižný ideál a prakticky slouží jako benchmarking pro porovnávání aktuálních nedokonalostí a jako měřítko pokroku společnosti, míry korupce, sociální soudržnosti, transparentnosti a férovosti. Politicky meritokracie vytváří takový systém, v němž jsou vůdci vybíráni z nadprůměrně inteligentních a schopných, kteří umí utvářet morálně ospravedlnitelná a kvalifikovaná rozhodnutí. Klíčovou je v meritokracii plynulá sociální mobilita, kdy společnost nejlépe využívá zdroje v podobě individuálních schopností svých členů a i samotní jedinci jsou zcela uspokojeni možností plně využít své předpoklady. Příležitost k sociální mobilitě motivuje jednotlivce k vyšší pracovitosti, snaze a průběžné kultivaci vlastního lidského kapitálu, což v konečném důsledku prospěje celé společnosti.


Čínská meritokracie skrze maturitní zkoušky GAOKAO

Účelem zkoušek GAOKAO v Číně je vyhledat nejtalentovanější studenty pro postup do vyšších etap vzdělávání. Navazují na historické zkoušky KEJU, které sloužily pro rekrutaci nadaných jedinců do státní správy. Adepti absolvují historicky vžitý a nezpochybnitelný zkouškový systém s jejich následným užším selektováním pro potlačování nepotismu a zajištění meritokracie. Podle průzkumu veřejného mínění Čínského ministerstva školství v roce 2008 se 77,4 % respondentů domnívalo, že je to nejlepší možná metoda selekce nadaných studentů a zajištění meritokracie ve státní správě. Tento nekompromisní systém zkoušek se silnými bezpečnostními opatřeními má v Číně historicky dobrou reputaci, která byla otřesena jen excesy v období Kulturní revoluce.


Citáty o meritokracii

1) Každý je génius. Ale pokud budete soudit rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude žít celý svůj život v přesvědčení, že je k ničemu. (Albert Einstein)


2) Svět není meritokracie, jakkoli chceme předstírat, že je. A máme před sebou dlouhou cestu, než budeme opravdu odměňovat lidi na základě jejich vlastních zásluh. (Malcolm Gladwell)


3) Prosazování rovnosti pro kompenzaci monstrózní nespravedlnosti přírody ničí svobodu. Ale celková svoboda vede k různým formám aristokracie a úpadku. Taky úplná rovnost vede k represivnímu etatismu a úpadku. Nicméně, rovnost příležitostí vede k zářivě chaotické a kreativní meritokracii. (Peter J. Carroll)


4) Šachy jsou meritokracie. (Lawrence Day)


5) Armáda je meritokracií. Je postupem nebo ústupem. Tvarovaná jako pyramida. (Tanya Biank)


6) Komedie je meritokracií. Pokud jste legrační, máte úspěch. Pokud nejste, končíte. (Kevin Feige)


7) Amerika sebe sama vidí jako meritokracii, takže lidé mají větší respekt k úspěchu a větší opovržení pro selhání.. (Toby Young)


8) Všechny společnosti mohou těžit z posílení pružnějšího prostředí (vytvoření místa, kde ti nejtalentovanější, pracovití a podnikaví lidé chtějí pracovat) a vzdá se hierarchické kontroly upřednostněním meritokracie se zaměřením se na výsledky. (Maynard Webb)


9) Skutečná demokracie by měla být meritokracií, kde ti narození ve spodní třídě by mohli vzrůst až tam, kam je jejich přirozené nadání a disciplína může dovést (Doris Kearns Goodwin)


10) Meritokracie je naším společenským ideálem, zvláště pro správné liberály. Rovnost příležitostí, ale ne výsledků. Nesouzení lidi podle vnějších znaků, ale podle jejich vrozeného talentu a odvedené práce. (Chris Hayes)


15 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page