top of page

Švýcarsko etalonem pro českou státní správu

Současný rozdíl mezi ČR a Švýcarskem je dán také tím, že ve Švýcarsku se drží nejenom národního hesla "Jeden pro všechny a všichni pro jednoho", ale i vlastního pojetí liberalismu, který je chápán jako Svoboda a zodpovědnost - pro každého a bez rozdílu. Svoboda bez zodpovědnosti směřuje k rozpadu společnosti na „mocensko-politické klany“, jejímž zájmům je společnost vydána napospas a zodpovědnost bez svobody vede k totalitě a k rostoucí byrokracii, jejímž zájmům je společnost nakonec podřízena. A tím i pojetím funkce a zodpovědnosti centrální státní správy, tzn. kdy vláda musí být natolik slabá, aby nebyla nebezpečná a neomezovala svobodné rozhodování, jednání a podnikání svých občanů a současně natolik silná, aby svým občanům zajistila neodebrání jejich svobod od občanů či vlád ostatních států světa.

Návrh etalonových ministerstev podle Švýcarska.


0) Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR připravuje jednání Vlády ČR a informuje parlament a veřejnost o přijatých rozhodnutích. Ověřuje legalitu iniciativ a referend a zajišťuje, že národní volby a hlasování byly konány řádně. Vydává úřední texty v několika jazycích.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát Vlády ČR, Úřad na ochranu údajů a informačního komisaře.


Úředníků: 283. Rozpočet: 0,7 miliard Kč (0,02% HDP).


1) Ministerstvo vnitřních věcí ČR

Ministerstvo vnitřních věcí ČR je v centru každodenního života v ČR. Je zodpovědné za zajišťování života ve stáří, systém pojištění sociálního zabezpečení, zdraví, nehody a pojišťování, bezpečnost léků a potravin, zdraví zvířat, kulturní záležitosti, rodinnou politiku, rovné příležitosti pro muže a ženy a pro osoby se zdravotním postižením, boj proti rasismu, statistiky i předpověď počasí.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva vnitřních věcí ČR, Úřad pro rovnost žen a mužů, Úřad pro kulturu, Národní knihovna, Národní archiv, Úřad meteorologie a klimatologie, Úřad pro veřejné zdraví, Úřad pro bezpečnost potravin a veterinární úřad, Statistický úřad, Úřad sociálního pojištění, Agentura pro terapeutické přípravky, Národní muzeum a Rada pro umění ČR.


Úředníků: 2 920. Rozpočet: 254 miliard Kč (5,64% HDP).


2) Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR vybírá daně a poplatky, kontroluje pohyb osob a zboží na hranicích, poskytuje služby pro celou republikovou správu, od IT po lidské zdroje a podporuje infrastrukturu. Ministerstvo financí ČR vylaďuje svoji daňovou a fiskální politiku s cílem zajistit efektivitu a schopnosti ČR, jako vhodného místa pro podnikání.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva financí ČR, Státní sekretariát pro mezinárodní finanční záležitosti, Finanční správa, Úřad pro personál, Daňová správa, Celní správa, Úřad pro informační technologie, systémy a telekomunikace, Úřad pro budovy a logistiku, Řídící jednotka IT, Komise pro alkohol, Úřad pro dohled nad finančním trhem, Úřad pro audity, Kontrolní úřad, Penzijní fond.


Úředníků: 11 186. Rozpočet: 241 miliard Kč (5,36% HDP).


3) Ministerstvo ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu ČR

Ministerstvo ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu ČR utváří podmínky pro zajištění tvorby pracovních míst, růstu a prosperity v ČR. Útvar je také zodpovědný za politiku v oblasti vzdělávání a výzkumu. S touto pravomocí je téměř každý, kdo žije v ČR, přímo ovlivňován prací Ministerstva ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu ČR. Ale i další důležité aspekty každodenního života hrají také významnou roli, jako je zemědělství a potraviny, které jíme, bydlení a střechy nad našimi hlavami a ustanovení se základními zásobami v případě krize.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva ekonomických věcí, vzdělávání a výzkumu ČR, Sekretariát pro hospodářské záležitosti, Sekretariát pro vzdělávání, výzkum a inovace, Úřad pro zemědělství, Úřad pro národní ekonomické zásobování, Úřad pro bydlení, Úřad cenového inspektora, Komise pro hospodářskou soutěž, Institut technologické skupiny, Ústav pro odborné vzdělávání a přípravu, Komise pro technologie a inovace.


Úředníků: 2 780. Rozpočet: 174 miliard Kč (3,87% HDP).


4) Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací ČR

Ministerstvo životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací ČR je českým "ministerstvem infrastruktury". Silnice, železnice, elektrické vedení: všechny ty věci, které drží zemi pohromadě spadají do jeho působnosti. Útvar je také zodpovědný za českou půdu, vodu, vzduch, flóru, faunu a krajinu. Tyto přírodní zdroje jsou základem života, ale jsou pod tlakem v důsledku lidské činnosti. Zachování těchto zdrojů je jednou z hlavních povinností Ministerstva životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací ČR.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva životního prostředí, dopravy, energetiky a komunikací ČR, Úřad pro dopravu, Úřad pro civilní letectví, Úřad pro energetiku, Úřad pro silnice, Úřad pro komunikace, Úřad pro životní prostředí, Úřad pro územní rozvoj, Inspektorát pro jadernou bezpečnost.


Úředníků: 2 862. Rozpočet: 151 miliard Kč (3,36% HDP).


5.5) Ministerstvo obrany, civilní obrany a sportu ČR

Odpovědnost za bezpečnost ČR leží na Ministerstvu obrany, civilní obrany a sportu ČR. Ozbrojené síly ČR brání zemi a její lid, podporují civilní úřední autority a podporují mír na mezinárodních fórech, přičemž Úřad pro civilní ochranu pomáhá při katastrofách. Ministerstvo obrany, civilní obrany a sportu ČR provozuje systém ozbrojených sil s jejich vozidly, materiálem a budovami, zajišťuje civilní zpravodajskou službu, podporuje sport a jeho hodnoty a provádí moderní topografické průzkumy.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva obrany, civilní obrany a sportu ČR, Úřad prokurátora ozbrojených sil, Zpravodajská služba ČR, Sektor obrany, Úřad pro vojenské veřejné zakázky, Úřad pro topografii, Úřad pro civilní ochranu, Úřad pro sport.


​Úředníků: 15 193. Rozpočet: 73 miliard Kč (1,62% HDP).


6) Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR formuluje a koordinuje zahraniční politiku jménem Úřadu vlády ČR, zajišťuje zájmy ČR a podporuje hodnoty ČR v zahraničí. Jedná na základě zákonů, univerzálnosti a neutrality, v duchu solidarity a sdílené odpovědnosti. Provozuje síť konzulátů a velvyslanectví.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva zahraničních věcí ČR, Státní sekretariát, Ředitelství pro politické záležitosti, Ředitelství pro evropské záležitosti, Ředitelství pro mezinárodní právo, Konzulární ředitelství, Agentura ČR pro rozvoj a spolupráci a Ředitelství pro zdroje.


Úředníků: 7 424. Rozpočet: 46 miliard Kč (1,02% HDP).


7) Ministerstvo spravedlnosti a policie ČR

Kompetence Ministerstva spravedlnosti a policie ČR zahrnují širokou škálu záležitostí. Zabývá se společensko-politickými záležitostmi, jako je soužití cizinců a občanů ČR, azylové problematice, bojem proti trestné činnosti, odpovídá za matriky a provádí herní dohled.


Zodpovídá za organizace: Sekretariát ministerstva spravedlnosti a policie ČR, Sekretariát pro migraci, Úřad pro spravedlnost, Úřad pro policii, Institut duševního vlastnictví, Ústav pro metrologii, Institut srovnávacího práva, Auditní dohlížecí úřad, Herní dohlížecí úřad, Komise pro migraci, Arbitrážní komise pro využívání autorského práva a práv s tím souvisejících, Národní komise pro prevenci utrpení, Nezávislá odborná komise pro vedení vědeckého ověření administrativních vazeb.


Úředníků: 3 144. Rozpočet: 31 miliard Kč (0,69% HDP).Zdroje:


13 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page