top of page

Kansaský Pokrok: Snaha po české samostatnosti

Aktualizováno: 9. 7. 2021

Článek „Americký měsíčník o snahách po české samostatnosti“, který vyšel česky v americkém periodiku "Kansaský pokrok" dne 29.11.1916.


Americký měsíčník „The Fra“ znamenitě redigovaný synem a stoupenci zesnulého svérázného publicisty Elberta Hubbarda, zahynulého při potopení "Lusitanie'', ve svém listopadovém čísle publikuje článek z péra Čecha Oskara Korefa.


Článek ten nadepsaný "Bohemia Want her Freedom" v revui tak seriosní a rozšířené (má 50,000 odběratelů z kruhů intelligence americké) vykonává jistě svůj úkol a krajanu, jenž tím přispěl naší věci znamenitě, nutno vzdáti veřejný dík.


Podáváme zde doslovné znění článku.- - -


"Zatím co Německo je spojenci bito na všech stranách, aniž je ochotno tento fakt doznati, malý národ v Evropě úzkostlivě očekává a touží po vítězství spojenců.


Češi ač pod rakouskou vládou - či hrůzovládou chcete-li - jsou rozvratným živlem v pěkné rakouskoněmecké symfonii. Srdcem jsou se spojenci, jejich hoši sbíhají z řad a vzdávají se „nepříteli", nikoliv ovšem nepříteli Čechů, ale nepříteli tak přechvalované, ale pochroumané "kultury" Německa. Nemají pochopení pro tuto "kulturu" ani pro Rakousko, jež je utlačovalo po staletí.


Rakousko připravilo Čechy o samostatnost, pošlapalo jejich historická práva, dlouho před výrokem Viléma Šíleného o „papírových hadrech“, pokusilo se germanisovati je násilím a porušilo nejsvětější přísahy sliby.


Čechy trpěly a mlčely. "Maul halten und weiter dienen" (držet hubu a sloužit) stalo se ustálenou zvyklostí a každý pokus změny byl potlačen surovým násilím. Sta českých vlastenců vrháno do žalářů, protože byli oddáni cnosti, již Němci rakouští považovali za zločin.


Nechci vás obtěžovati dějinami. S dějinami (Čech snadno se obeznámíte, budete-li je chtít studovat. Než dějiny Čech jsou dějinami německé úskočnosti a hanebnosti určené k zničení národního charakteru Čechů.


Hned z počátku války Rakousko se rozhodlo poslat své české pluky proti Srbsku a Rusku. Dobře vypočteno! Neboť mělo sloužit dvojímu účelu; aby totiž bratr bojoval proti bratru a také aby se zbavili Čechů tím, že jich použili za "kanonen-futter '' (potravu dělům), a za cíl nepříteli. Než marná touha! Nepovedlo se! České pluky musily být decimovány, každý desátý muž musil být zastřelen, než mohli přemoci zbytek. V Srbsku, jakož i proti Rusům skončilo to ve vzdání se větší části těchto vojů nepříteli - jich bratřím. Slovanská vzájemnost, racovní pouta, prokázala se silnější než rakouský patriotism uměle v armádě živený.


Češi odmítli bojovati proti vlastní krvi za větší slávu Viléma Hohenzollernského.


Zatím co se toto odehrávalo na frontě, doma kat začal své řemeslo. Čeští vlastenci byli odsuzováni vojenským soudem a věšeni v tisících. Jejich vůdci, vzdělanci, předáci a boháči, byli buď uvrženi do žaláře neb prchli do přátelských zemí Francie, Anglie a Ruska.


Tomáš G. Masaryk, politický vůdce, člen parlamentu a professor pražské university, známý po celém světě, učenec a sociolog byl donucen prchnouti do Anglie. Jeho jmění bylo skonfiskováno a jeho žena a dcera uvrženy do žaláře. Dr. Karel Kramář a J. V. Klofáč, členové parlamentu i mnozí z politických vůdců jsou nyní v žaláři, očekávajíce tresty za svou oddanost k vlastnímu lidu.


Česká Obec Sokolská, výchovná jednota, byla rozpuštěna výnosem vládním a její jmění asi 3,000,000 kor. skonfiskováno, protože učila Čechy, aby zůstali věrnými sobě.


Vůdcové jsou v žaláři a proti jiným trestní řízení je zavedeno.


Rakouský útlak jen lépe zřejmý v tak malicherných prostředcích jako je konfiskování i českých zpěvníků, obsahujících národní písně. Noviny, jež odmítají chváliti Rakousko jsou zastavovány a potlačovány. Sta žen je v žalářích, že sympatisovaly s válečnými zajatci.


Čechy, jsou jediným "velikým žalářem" psal nám přítel z "domova". Díky činnosti Českého Národního Sdružení v této zemi a českých vystěhovalců v cizích zemích, civilisovanému světu dostává se fakt o surovostech, jež závodí s "kulturou Vilémovou" v Belgii.


Rakousko je hnojiště na dvoře evropské politiky a jeho zničení je konečnou snahou každého člověka milujícího svobodu. Nikdo nebude plakat pro rozbití Rakouska. Bude umírat těžce, ale bude musit zahynouti. Češi doma i za hranicemi zapálí hranice radosti a budou děkovati nebesům za osvobození od poněmčilého, popruštěného Rakouska, horšího než mor, bašty zpátečnictví a tmy."


- - -Krajany, kteří mají styky s americkou veřejností vřele žádáme, aby doporučily všude listopadové číslo "The Fra". Objednat možno přímo u vydavatelstva pod adresou: The Fra, East Aurora, N. Y. Číslo stojí 2,5 centů.
Zdroje:

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page