top of page

Brainstormingové neologismy z let 2014 až 2017Americký filozof, systémový teoretik, architekt a vynálezce Buckminster Fuller (1895 - 1983), který byl označován za druhého Leonarda Da Vinciho, mluvil a psal jedinečným stylem s cílem popisovat svět co nejpřesněji. „Celosvětový“ označoval za "world-around" a ne „world-wide“, protože po prokázání, že Země je kulatá, a ne plochá, se jedná o anachronismus. Jeho dalšími neologismy, byly „sunsight“ a „sunclipse“ nahrazující „sunrise (východ slunce)“ a „sunset (západ sluce)“, aby odpovídaly Koperníkově nebeské mechanice. Jelikož podle něj přežití lidstva nezávisí na politických či ekonomických systémech, ale na odvaze jednotlivce mluvit pravdu a mluvit ji láskyplně a nedestruktivně. Říkat co skutečně člověk ví a cítí, kdy musí přezkoumat každé slovo a zeptat se: "Je to správné slovo?" Celistvost a odvaha jednotlivce hovořit svou vlastní pravdu a nejít s davem, aniž by ostatní byli ignorováni. Po nějaké době, pokud to lidé budou dělat, pak všichni začnou jít správným směrem.


Na základě toto vzniklo v letech 2014-2017 "Ministerstvo svobodného prostředí" jako mystifikačně-brainstormingový projekt zabývající se myšlenkou, že ztráta svobod občanů a růst omezující byrokratické etatistické činnosti je vlivem absence ministerstva v jehož náplni by byly konkrétní a kvantifikovatelné cíle a kritéria zabývající se "ochranou svobodného prostředí", v obdobném rozsahu a logice v jakém funguje "ministerstvo životního prostředí".


Vznikl tento seznam původních popisů vybraných témat:Byrokracie 4.0: Chytré úřady

​Byrokracie 4.0 je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizaci občanských a veřejných služeb. Podle této myšlenky vzniknou modulární strukturované „chytré úřady“ (Smart Public Services), které budou využívat kyberneticko-fyzikální systémy monitorující správní procesy s vytvářením jejich virtuálních kopií a vytvářející decentralizovaná rozhodnutí. Tyto systémy převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázeno snížením zaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací a vznikem nových pracovních míst s požadovanou vyšší kvalifikací pracovníků. Zavádět se bude pomocí metod strojového vnímání, autokonfigurace, autodiagnostiky a s počítačovým propojením dat organizací a lidí s kontrolou a obsluhou přes internet. Dále se budou využívat programy „chytré solidarity“, které samy reportují a informují o svých aktivitách, výsledcích a docházejících příspěvcích. Pomocí metod a nástrojů byrokracie 4.0 by mělo dojít k úsporám času a financí a zvýšení flexibility organizací zajišťujících veřejné a občanské služby.Metropolitní kavárna současnosti a venkovská kovárna budoucnosti

Historický proces vztahu člověka a lidské civilizace, její vývoj a vztah mezi politickou mocí a společností je jako konstantní cyklická změna vlivem interakce dvou skupin: Metropolitní kavárny - obyvatel měst a chráněných míst s usedlým způsobem života s možností rozvinutí kultury, vědy a civilizace, ale s nízkou solidaritou, soudržností a bojovností a venkovské kovárny - kočovníků a beduínů, žijící kočovným a pouštním způsobem života, včetně venkovanů, kteří mají drsnou povahu a jsou nepřátelští k civilizaci, ale mají nezkažené ctnosti, kmenovou soudržnost a bojovnost. Metropolitní kavárna při rozvíjení civilizace a luxusu podléhá (sexuální) dezorientaci, selfie solidaritě, módnímu kastování a módně-trendovému apartheidu. Civilizační návyky vlastněné odpovědnými a organizovanými občany venkovské kovárny nakonec předčí ty, vlastněné bohatými a dezorientovanými občany metropolitní kavárny.Integratismus a integratisté

​Integratismus je snaha nebo tendence vedoucí k připojení (integraci) a sloučení. Nejčastěji určitého území, může se ale týkat např. náboženského přesvědčení, uměleckého či filosofického směru apod. Územní integratismus se obvykle týká území, kde převažuje například stejná (národnostní, náboženská, kulturní) skupina obyvatel určitého státu. Výraz pochází z latinského základu integer — „celý, úplný“, přeneseně „neposkvrněný, čestný“, doslova „nedotčený“. Integratismus je obecně v politice snaha o přičlenění jistého území nebo části obyvatel ke společnému státu resp. národa. Integratistické organizace usilují o připojení a k nadvládě jiným státem, a to i pomocí terorismu.Meritokratický protektorát svobody

​​Meritokratický protektorát svobody chrání a spravuje svobodu či svobodný stát způsobem, že hájí „mír skrze sílu“. Je založen nejen na meritokracii jako systému ve kterém jsou talentovaní vybíráni a povyšováni na základě svých úspěchů, kde je výběr vůdců na základě intelektuálního kritéria a ve kterém se odměňuje talent a tvrdá práce, ale také na trvale udržitelném svobodném rozvoji, inklusivním myšlení a sportu (ve svém pravém a původním významu - jako útěku od práce a povinnosti k zábavě a jako potřeby pro výcvik armády, rozvíjející zdatnost a dovednosti).


Inkluzivní myšlení je praxe zařazování všech myšlenek do běžné diskuse a mainstreamových médií, které jsou na to patřičně připravena. V inkluzivní diskusi se neoddělují myšlenky se speciálními tolerantními potřebami od myšlenek bez nich. V jedné diskusi jsou tak spolu komunikovány myšlenky různorodé, i s tolerancí pro postižené myšlenky a s náročnějšími projevy tolerance pro jinou humornou a solidární orientaci. Inklusivní myšlení je založeno na principu, že „každý je majitelem svých myšlenek a má svobodu je komunikovat“. Tento přístup je považován za přínos pro všechny myslící lidi, který, ale klade vyšší nároky na vzdělání spojené s širokou heterogenitou složení myšlenek v diskusi.Spirit-building: Rafida "Buddha Zorba" a čistota srdce skrze oheň lásky

Věda není jen kompatibilní se spiritualitou, je hlubokým zdrojem spirituality. Spiritualita se nesmí zanedbávat. Vedle zařízení pro fyzický body-bulding člověka, existují zařízení pro duševní spirit-bulding člověka. U malých stvoření, jako jsou lidé je nesmírná rozlehlost vesmíru snesitelná pouze skrze lásku a lidé jsou pro vesmír cestou jak poznat sám sebe. Všichni a všechno jsme jeden druh. Jsme hvězdo-materiál. Spirit-building nepatří k žádnému náboženství - vírou je láska a každé srdce jeho chrámem, tzv. náboženská rafida (arabsko-islámský pojem znamenající „ti kteří odmítají“ legitimitu islámské autority a vedení). Jedinou autoritou je vlastní srdce. Spirit-building zahrnuje hledání pravdy a dokonalosti láskou a zbožností morálního života jedince s tolerancí vůči ostatním lidem a jejich citům. Pomáhající vytvořit lidi s vysokou morálkou nespoutaných (náboženskými a asketickými) rituály a zvyky, které jsou pro ně důležité dokud umožňují duchovní pokrok jedince k čistotě jeho srdce skrze oheň lásky. Všechno co máme, je jen okamžik a poznání přichází skrze bdělou pozornost (meditaci) bez spoutávání společenskými konvencemi, konformismem a přehnaným materialismem. Díky spirit-buildingu lidé kombinují moudrost Západu i Východu – stávají se tzv. "Zorba Buddhou" (podobně jako Řek Zorba z románu Nikose Kazantzakise si bohémsky užívá pozemských radostí a po vzoru Gautámy Buddhy pátrá po duchovní hloubce a prozření, protože jedno bez druhého nemůže být). Cílem je v paradoxu a zrcadlené zmatenosti života dosažení míru, harmonie, lásky, sjednocení ve světě, svobody tvořit, inspirovat a dělat to, co má člověk v srdci a co miluje.Osobní, profesní a národní "den daňové svobody"

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, která rozděluje kalendářní rok do dvou období. V prvním období vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády a ostatních institucí státu. Teprve až o penězích, které vydělají počínaje dnem daňové svobody (včetně), rozhodují svobodně oni sami. V zemích bývají různě zdaňovány různé skupiny lidí (např. mládež a studenti do 24 let, důchodci nad 65 let, OSVČ a zaměstnanci) a tak vedle „průměrného celonárodního dne daňové svobody“, lze definovat jak „den daňové svobody profesní“ i „osobní den daňové svobody“.Internacismus

​Internacionální socialismus, zkráceně internacismus, je totalitní ideologie uplatňovaná diktaturou založená na vypjatém intarnacionalismu, rasismu, prvcích socialismu a urbanistickou militantností pod národní úrovní. Internacismus vznikl spojením koncepce fašistické nadnárodní vlády a rasistických teorií o nadřazenosti neárijských ras, realizovaných skrze "rasovou diverzifikaci" uplatňovanou světově jen v "bílých společnostech" skrze "práva menšin", větších než "práva většiny". Internacistická ideologie čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu (vyhovující nižším vrstvám), anti-bolševismu (vyhovující vyšším vrstvám), internacionalismu (umožňující získat podporu kosmopolitních sil) a podporou či nekritickou akceptací islámu.Fašizace korporátním humanismem

​Korporátní humanismus je sloučení vládní moci a moci nevládních neziskových organizací, který se projevuje lidem nepoptávanými veřejnými výdaji a omezováním lidu vlivem "vynucované solidarity". "Vynucovaná solidarita" tak neznamená dobrovolnou společenskou soudržnost mezi rovnými, ochotu ke vzájemné pomoci a podpoře v rámci nějaké skupiny. Člověk je solidární s nějakou skupinou, pokud ji podporuje a její úspěchy i neúspěchy pociťuje jako vlastní. Obdobně jako u prostituce existuje kuplířství, existuje „kuplířství solidarity“, které je trestným činem, protože „kuplíři solidarity“ nutí a svádí jiné osoby k provozování solidarity a profitují z ní.Elektronická evidence veřejných výdajů

​Dlouhodobé a systematické neprokazování transparentní povinnosti se v některých oblastech správy veřejných služeb a majetku stalo téměř běžnou záležitostí. Nezveřejněné smlouvy a výdaje tak dosahují významné části rozpočtu veřejných financí. Lid tak nemá potřebné informace, aby dokázal při množství transakcí efektivně a cíleně provádět kontroly veřejných výdajů aktivními lidmi s občanským postojem. Proto bylo nutné přijít s novými, avšak osvědčenými moderními nástroji, které zamezí plýtvání veřejných rozpočtů a poskytnou lidu adekvátní nástroje, které mu umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda veřejný činitel či zaměstnanec státní správy správně vykazuje své výdaje a uzavřené smlouvy a neplýtvá financemi a prostředky.Základní nepodmíněná občanská povinnost

​Základní nepodmíněná občanská povinnost (všeobecná základní povinnost, univerzální základní povinnost, občanská povinnost, občanská služba, garantovaná povinnost) je navrhovaný systém republikového občanského zabezpečení v podobě pravidelné služby vykonávané ve stejné míře všemi lidmi a bez jakýchkoli výjimek. Jako taková by mohla potenciálně zcela nahradit současný složitý systém občanského zabezpečení republiky. Smyslem této povinnosti by bylo poskytnout základní zajištění občanství republiky každému, bez ohledu na to zda vykonává dobrovolnickou občanskou činnost, nemůže ji vykonávat, či ji vykonávat nechce. Její zastánci ji navrhují zavést buď na úrovni jednotlivých republik, na úrovni nadnárodních celků nebo celosvětově. Mezi činnosti základní nepodmíněné občanské povinnosti patří služba ve sborech obrany, záchranářství, sociálních prací, pedagogiky, veřejné správy a politických aktivit - každý občan republiky by měl být jejím politikem a vojákem. Rozsah základní nepodmíněné občanské povinnosti byl určen jako 3% z produktivního věku, což znamená cca 2 500 hodin.Ekonomická genocida státem neprivilegovaných občanů

​Genocidou je zločin proti lidskosti, kdy je úmyslně a systematicky ničena skupina celá nebo její část. Neznamená nezbytně okamžité zničení skupiny vlivem masového vraždění. Genocidou je úmyslný projev koordinovaného plánu různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života vybrané skupiny, s cílem zničení skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je jak desintegrace politických a sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství tak i individuálních životů osob patřících k takové skupině. Stát nesmí způsobovat ekonomickou genocidu jakékoli skupiny tak, že z ní vytvoří skupinu neprivilegovaných občanů.Korzáři státu: legální loupeže firem a neziskových organizací

​Stejně jako se dříve obohacovali námořní loupežníci na úkor přepadených obchodních lodí a kteří se dělili na piráty, přepadávající lodě všech států a na korzáry, přepadávající lodě jen znepřátelených států, tak i dnes existují státem a zákony posvěcené krádeže a loupeže, kdy je získáván profit vynucením vlivem povinných nikým nepoptávaných služeb. Toto oprávnění a pověření státu soukromé osobě pro vedení kořistnické činnosti bylo v minulosti nazývané „korzárský dekret“ a na jeho základě byl určován zisk korzára a výše podílu pro vystavovatele dekretu. Proto stejně jako došlo k zákazu korzárství na moři mezi soupeřícími státy, musí být obdobná dohoda uzavřena i mezi soupeřícími politickými stranami a musí být ukončeno korzárství soukromých firem a neziskových organizací dělajících si z veřejných služeb business.Zákaz projevů islámu ve svobodné společnosti

​Zákaz projevů islámu ve svobodné a svobodomyslné společnosti je jedním ze zákazů projevů náboženství, víry a mysticismů, které se se svobodnou společností vzájemně omezují, přirozeně netolerují a zužují její další trvale udržitelný svobodný rozvoj. Rozsah zákazu je definován ministerstvem svobodného prostředí v obdobném až zrcadlovém rozsahu v jakém svoji činnost vykonávají ministerstva pro islámské záležitosti v islámských společnostech, zakazujících projevy svobody a svobodomyslnosti kolidujících s jejich hodnotovými žebříčky.Zrušení mentálního otroctví

​Otroctví funguje lépe, když si lidé neuvědomují, že jsou otroky. Osvobodit se z mentálního otroctvím může člověk pouze sám, nikdo jiný než on sám nedokáže osvobodit svoji mysl. Mentální otroctví je nejhorší formou otroctví. Dává člověkovi iluzi svobody, vytváří důvěru, lásku a potřebu ochrany vůči svému utlačiteli, když současně vytváří nepřátele z těch, kdo se jej pokouší osvobodit a otevřít mu oči. Vedoucí osobnost hnutí pro zrušení otrokářství Harriet Tubman: uvedla: „Osvobodila jsem tisíce otroků. Mohla jsem osvobodit tisíce dalších, pokud by věděli, že jsou otroky“.Štítky "svobody projevu" a zkoušky "pravdivosti" SIK

​Označení „Muslimské varování – svoboda projevu" je varováním v mediích a jiných informačních kanálech pro rozpoznání a upozornění muslimů na potenciálně pro ně nevhodný obsah vznikající ve svobodných společnostech, kdy se pravdivost nedogmaticky definuje vědeckým a kritickým pohledem s jejich svobodnou soutěží na trhu myšlenek. Jsou také vytvářeny cenzurované nebo politicko korektní verze komunikovaných informací pro redukci nebo eliminaci sporného obsahu, které toto označení mít nemusí.


Současně jsou pak také média a informační kanály podrobovány zkouškám pravdivosti SIK ("Stanice informační kontroly"), zda emise politické korektnosti znečisťující pravdivost komunikované informace odpovídá povoleným limitům a neohrožuje svobodnou společnost indoktrinací jakéhokoli typu.Ekonomicky čisté prostředí

Stav ekonomicky čistého prostředí je pravidelně sledován a hodnocen v rámci hodnotících a statistických zpráv, a to zejména Zprávy o ekonomicky čistém prostředí a Statistické ročenky ekonomicky čistého prostředí. Jde o činnost, kdy je monitorováno znečišťování přirozeného ekonomického prostředí dobrovolné směny vynucenými a nikým nepoptávanými výrobky a službami zpravidla vlivem etatistické činnosti.Globální zadlužování

​Globální zadlužování je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaných globálních ekonomických problémů. Jeho příčinou je zesilování etatistických výdajů a nezodpovědnost správců veřejných financí a služeb. Již několik desítek let je přirozený ekonomický vývoj tlumen v důsledku etatistické činnosti a nadměrným zvyšováním jalových veřejných služeb a tlumením svobodných a přirozených činností zodpovědných za produktivitu, pokrok a růst. Pochopit a předpovědět jeho vývoj a dopady, je vzhledem ke komplikovaným zpětným vazbám v celém ekonomickém systému značně náročné. Pro tento účel jsou vyvíjeny složité předpovědní ekonomické modely, které se zaměřují na prognózu možných ekonomických a společenských změn.Regulační poplatky úřadům

​Regulační poplatky byly zavedeny za účelem omezení úřady občanům vnucovaných byrokratických povinností a zneužívání etatistických služeb.


Regulační poplatky platí vždy daný úřad Ministerstvu svobodného prostředí (MSP). MSP je použije na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací, aby došlo ke zlepšení kvality poskytování etatistických služeb.


​Regulační poplatky mají několik funkcí:

1. Regulační – symbolický poplatek odrazuje od vyžadování nadbytečných úkonů ty úřady, které je nadužívají – zejména se jedná o požadování jím běžně dohledatelných informací, návštěvy občana úřadu a předepisování některých nezávazných či méně účinných vyhlášek a regulací.

2. Signalizační – symbolický poplatek dává úřadu signál v okamžiku, kdy čerpá čas občanů, že ten má nějakou obvykle poměrně vysokou hodnotu.

3. Vyjádření nákladů – týká se poplatku za přítomnost na úřadu. Přestože je někdy obtížné určit, kde začíná účelná administrativní správa věcí veřejných a kdy jde o nadbytečnou byrokracii, která s ní pouze souvisí, každý jistě pochopí, že během byrokratického úkonu občana na úřadu mu vznikají ztráty také vlivem délky stráveného času ve frontách a během samotného věcného řešení.

4. Psychologickou – regulační poplatky prolamují psychologickou bariéru vystavěnou za minulého režimu, že jsou byrokratické úkony občanů pro úřady zdarma a existuje bezedná časová studnice, v které je vždy dost času pro všechny úřady a na jakýkoli požadavek z jejich strany.Štítky byrokratické náročnosti úřadu

Průkaz byrokratické náročnosti úřadu slouží k vyhodnocení byrokratické náročnosti úřadu - kvantifikuje veškeré byrokratické úkony spotřebované při standardizovaném provozu hodnoceného úřadu a, podobně jako byrokratický štítek úředníka, řadí úřad do příslušné třídy byrokratické náročnosti. Průkaz byrokratické náročnosti úřadu lze zpracovat pro jakýkoliv úřad. Musí být povinný pro všechny nově zřizované a reformované úřady.


Podle nových norem musí úřady nejen splnit limity na časovou délku front, počet spravovaných formulářů pro potřeby státní správy a výši limitu jejich případných poplatků za vyřízení, ale také svoji celkovou spotřebu financí od daňových poplatníků. Byrokratické štítky byly zavedeny kvůli úspoře neproduktivních byrokratických úkonů a pro lepší orientaci občanů republiky nad rozsahem a činností státní správy.Významová korektnost

"Politická korektnost" svými nejasnými výroky zamlžuje diskuse a brání jasně čistému myšlení a chápání. Použití politické korektnosti v komunikaci je formou svobody projevu a nelze ji potlačovat, ale lidé dobrovolně přistupující k politické korektnosti nesmí omezovat ostatní, kteří na tuto formu komunikace přistoupit nechtějí a chtějí praktikovat tzv. "korektnost významovou".


"Politická korektnost" je kritizována, že měla ve svých počátcích některé pozitivní následky, ale postupem času, že způsobuje daleko více škod než užitku. Anthony Browne definoval politickou korektnost jako „ideologii, která klasifikuje určité skupiny lidí jako oběti, jež potřebují ochranu před kritikou, a jejíž příznivci věří, že jiný přístup nelze tolerovat“ a že její zastánci věří, že jsou nejen na straně pravdy, ale i na straně dobra – a tudíž, že se jejich oponenti nejen mýlí, ale že jsou i zlí – proto Anthony Brown nazval politickou korektnost „diktaturou dobra“.


"Významová korektnost" svojí čistou přirozeností popisuje pravdu, popř. se záměrným ovlivňováním jazyka snaží odstranit některá politicky korektní označení nebo pojmy (koncepty), které jsou svázány s nepříznivými konotacemi a stereotypy, a proto mohou být určitými lidmi vnímány jako bezobsažné, pravdu nevystihující nebo mohou posilovat manipulátory a utlačovatele v jejich svobodu omezujících postojích. Obvykle jde o nahrazení zatížených slov slovy původními, význam vystihujícími, se stejným základním denotačním významem.


Praktickým krokem, který ministerstvo svobodného prostředí prosazuje, je označení praktických slovníkových příruček politické korektnosti jako Beard, H., Cerf Ch.: Společensky nezávadná mluva varováními:

- "Politická korektnost může škodit svobodě Vašeho vědeckého bádání a vědeckého pokroku ve Vašem okolí".

- "Politická korektnost může škodit svobodě Vašeho žurnalismu a občanského života ve Vašem okolí".

- "Politická korektnost může škodit svobodě Vašeho života a lidí ve Vašem okolí".18 zobrazení0 komentářů

Yorumlar


bottom of page