top of page

Ze sjezdu Hospodářské strany pokrokové

Článek "Ze sjezdu Hospodářské strany pokrokové - československé pokrokové strany hospodářské demokracie" z 26. května 1934 uveřejněným v Nezávislé politice.


Přijatý program k řešení hospodářské krise. — Nový doplněný název: „hospodářská strana pokroková". — Požadavek hospodářského parlamentu. — Co žádá resoluce?Sjezd pokrokové strany, konaný dne 19. a 20. května v Brně, jest důležitým mezníkem ve vývoji strany. Byl na něm přijat rozšířený a doplněný program, obírající se hlavně otázkami hospodářskými, na jejichž řešeni klade pokroková strana v dnešní době hlavní důraz. Současně usnesl se sjezd na úpravě názvu strany. Pokroková strana od tohoto sjezdu na nazývá se „hospodářskou stranou pokrokovou" a její nový širší název zní „čsl. pokroková strana hospodářské demokracie". Změna názvu vyplývala sama sebou také již z přijetí doplněného programu. Snahou nového doplněného programu, který vychází z práce p. Jana Dvořáka, vrch. účet. rady z Třeboně, doplněný návrhy prof. V. Tučka z Mor. Budějovic, je vyjádřiti konečné cíle strany, dosažitelné v dnešní lidské společnosti a to prostředky, které má po ruce. Program je budován na reélním podkladě s vědeckým odůvodněním.


Sjezd plně dostal úkolům, které si vytkl. Zvláštní iniciativu projevili zástupci ze Slovenska, Ostravska, Hodonínska, Uher. Hradišťska a již. Čech. Sobota byla věnována poradám komisí, programové, organisační a finanční. Hlavní práce připadla komisi programové, která zevrubně projednala za přítomnosti autora programu př. J. Dvořáka veškeré námitky programu zaslané organisacemi i jednotlivci písemně nebo tlumočené i ústně při jednání. Provedly se ještě mnohé změny v textu, tak, aby návrh mohl býti předložen co nejúplněji k sjezdovému zasedání.


Vlastní jednáni sjezdové započalo v neděli 20. května v zasedací síni moravské zemědělské rady. Po uvítacím proslovu předsedy dra. Hrubého, po odhlasování pozdravného přípisu panu presidentovi, podaly své zprávy jednotlivé komise. Z obsáhlé organisační zprávy, přednesené jednatelem strany př. Činčiem, odrážela se činnost strany za poslední dvě leta. Strana na své prostředky hájí čestně své místo v zápolení s velikými politickými stranami. Vykonala řadu přednášek i schůzí a zasáhla do všech akcí veřejného života. Zdůrazněno bylo sjednocení všech oposičních skupin na podkladě demokracie a reformy společenského řádu. Strana musí obrátiti zřetel také k nepolitickým reformním hnutím a soustřediti kolem sebe všechny nespokojené živly a vytvořiti z nich státotvornou oposici, bez níž je opravdová demokracie nemožna.


Finanční a tisková zpráva, přednesená tajemníkem ing. Polanským, vylíčila hospodářství strany se skromnými prostředky, která jest jedině odkázána na příspěvky a dobrovolné dary svých členů. Důsledky hospodářské krise doléhají rovněž na po krokovou stranu a omezily velmi zdroje jejich příjmů. Přes to však strana neustává ve své tiskové činnosti. V debatě o zprávách komisí poukazováno bylo na. nutnost zvýšení činnosti jednotlivých členů i organisaci a hledání nových zdrojů příjmů. Ústřednímu výkonnému výboru uloženo bylo v nejkratší době zahájit jednání s lépe situovanými příslušníky o vytvoření základního fondu pro tiskové účely. Do debaty zasáhli: MUDr. Dostál (Orlová), Ph Dr. Zbořil (Brno). př. Sadecký (Bratislava). Ing. Volný (Hodonín). př. Dvořák (Třeboň). Po zprávách komisí přikročeno bylo k volbě ústředního výkonného výboru. Členové nového užšího výkonného výboru jsou: předseda ing. Dr. Hrubý: I. místopředseda Jan Dvořák; II. místopředsedkyně řed. Alb. Šilhová; I. jednatel Karel Činčio: II. jednatel Jos. Pavlíček; pokladní odb. učitelka A. Šámalová; zapisovatelka odb. učitelka Chocholková, tajemník Fr. Polanský.


Doplnění programu odůvodnil př. Dvořák z Třeboně, v obsáhlé řeči, kterou uveřejňujeme na jiném místě jako článek: „Pro hospodářské a politické osvobození lidstva". Námitky k některým bodům programu, zejména stavovskému roztřídění obyvatelstva a hospodářského parlamentu přednesl př. Jahoda z Bojkovic a přečetl také přípis bojkovické organisace. Po rozsáhlé, vše vyčerpávající debatě již se zúčastnili mezi jinými: př. Jahoda, př. Sadecký, řed. A. Šilhová, pí Šnedarová. dr. Zbořil, dr. Dostal, byl návrh programu přijat a zároveň s ním odhlasováno doplnění názvu strany. Debatu vzbudilo jednání, do jakých odborných organisací mají býti zařazeny ženy, manželky, činné v domácnostech. Usneseno na návrh řed. Šilhové pamatovati na ně v programu zřízením zvláštní stavovské komory hospodyněk, jejíž hlavním úkolem bude hájiti zájmy rodiny jako důležitého činitele spotřebního.


Resoluce přijatá na sjezdu zní:

Delegáti čsl. strany pokrokové shromážděni na sjezdu 20. května 1934 zdůrazňují nutnost dalšího trvání strany, schvalují její politický postup a činnost. Vývoj politických i hospodářských poměrů ukazuje, že stále více vyniká neschopnost vládnoucích politických stran řešili hospodářskou krisi a potíže politické, které se staví v cestu demokracii. Držitelé moci ve všech stranách — ačkoliv svou dosavadní činností nijak nedovedli použít svěřené jim moci ve prospěch lidu — přece nepřejí novým myšlenkám, novým lidem a nedovolují uplatniti se pokrokovým snahám mladých lidí. Proto pokroková strana chce soustřediti v sobě:


1. Všechny občany pokrokového smýšlení, kteří jsou přesvědčeni, že z dnešních rozvrácených hospodářských i politických poměrů vyjdeme jen důkladnou, správnou, vědecky založenou a proveditelnou hospodářskou i politickou reformou naší společnosti.


2. Všechny postižené hospodářskou krisí a dáti jim novou naději na lepší život. Proto hlásá program, jímž možno odstraniti krisi.


3. Všechny demokraty, neboť prováděním zásad svého politického programu chce zavésti skutečnou demokracii, založenou na neztenčené svrchované moci lidu, a uplatniti její vliv na hospodářský život zřízením hospodářské sněmovny volené z občanstva, rozděleného podle zaměstnání, všeobecným hlasovacím právem.


Pokroková strana svým na dnešním sjezdu přijatým programem chce vyvolati hospodářské reformní hnutí, které by pracovalo k nápravě dnešního společenského řádu, hlásalo jeho neudržitelnost a pomocí tohoto hnutí chce dosáhnouti politického vlivu ve stálé, aby provedla přeměnu společenského řádu v lepší, založený na zásadách svobody, rovnosti, bratrství a hospodářské spravedlnosti. Proto předně obrací se proti bezpracným ziskům, proti bezplánovitosti ve výrobě, dnešnímu peněžnímu systému a žádá uzákonění existenčního minima a maxima.


Jako nejbližší politické požadavky pro dnešní dobu vytyčuje: řádný dohled nad kartely a bankami, zvýšení mezd a platů, zrušení váz. kandidátních listin, odvolatelnost poslanců, zrušení poslaneckých platů a místo nich hrazení skutečných výloh spojených s veřejnou činností, oddělení moči výkonné od zákonodárné, zřízení řádné státní kontroly a zvýšení moci presidenta. Protestuje proti snahám, znemožniti malým stranám uplatniti se v politické i zákonodárné činnosti.


Řešení hospodářských poměrů považuje za předpoklad kulturního rozvoje a zvýšení mravní úrovně národa. Na důkaz toho přijímá za jméno strany označení: ,.hospodářská strana pokroková" (HSP.). Širší název strany zni: „československá pokroková strana hospodářské demokracie“. Demokracie neměla dosud možnosti se uplatnili a jen poctivým a opravdovým prováděním jejích zásad vyvede se lidstvo ze zmatků a nastane lepší jeho zítřek. Jsme proti diktatuře v jakémkoliv politickém útvaru a proti oklešťováni lidových práv! Žádáme důslednou a nejširší demokracii v politickém i hospodářském životě!


Přijetím programu, jehož zásady budou v „Nezávislé politice" v řadě článků probrány, dostalo se pokrokové straně, obnovené v hospodářské straně pokrokové, nových agitačních možností. Program hlásá požadavek zřízení hospodářského parlamentu, po němž volá jak široká veřejnost, tak odborníci.


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page