top of page

Zákon pro ustavení náboženské svobody

Prohlášení o svobodě svědomí a principu oddělení církve a státu napsané Thomasem Jeffersonem a schválené Obecným shromážděním ve Virginii 16. ledna 1786, které je předchůdcem první dodatkové ochrany náboženské svobody.

(I.) Všemocný Bůh stvořil mysl jako svobodnou;


Všechny pokusy o její ovlivnění dočasnými tresty a břemeny, případně občanskými omezeními vedou pouze k rozvoji pokrytectví a podlosti; jsou též odklonem od plánu Svatého tvůrce našeho náboženství, jenž ačkoliv je Pánem těl i duší, přesto se rozhodl své náboženství nešířit násilím vůči jedněm či druhým, jakkoliv by mu to jeho Všemohoucnost dovolovala;


Bezbožné představy zákonodárců a vládců, a to občanských i církevních, kteří si - ač jsou sami jen chybujícími muži bez božského vnuknutí - osobují právo rozhodovat o víře druhých, vydávajíce přitom své vlastní názory a způsoby myšlení za jediné správné a neomylné a snažíce se je proto vnucovat svým bližním, vedly k rozvoji a upevnění falešných náboženství v největší části světa a po všechny časy;


Požadovat po komkoli, aby přispíval penězi na šíření názorů, jimž sám nevěří, je hříšné a tyranské;


Vždyť i nutit jej k tomu, aby podporoval toho či onoho učitele svého vlastního náboženství, je narušováním jemné svobody spočívající v tom, že může přispívat pastorovi, jehož morální pevnost je mu vzorem, jehož úsilí o spravedlnost pokládá za nejpřesvědčivější a jenž díky svému úřadu čerpá dočasné odměny vyplývající z ocenění osobních postojů a představující další povzbuzení k upřímné a neúnavné práci na zvelebování lidstva;


Naše občanská práva nezávisejí na našem náboženském přesvědčení o nic více než na našich názorech týkajících se fyziky a geometrie;


Upírat jakémukoli občanu důvěru veřejnosti tím, že jej prohlásíme za nevhodného pro čestné či placené funkce, dokud se nepřihlásí k tomu či onomu náboženství nebo se jiného nezřekne, tedy znamená, že jej nespravedlivě zbavujeme výsad a výhod, na něž má spolu se svými spoluobčany přirozené právo;


Takový postup jen pošlapává náboženské principy, které by měl podporovat, zatímco podplácí monopolem světských poct a odměn ty, kteří se k nim navenek přihlásí a přizpůsobí se jim;


Ti, kdo takovému pokušení neodolají, jsou zločinci, ovšem nevinní nejsou ani ti, kdo jim onu návnadu položí do cesty;


Dovolit státním úředníkům, aby zasahovali svou mocí na poli názorů, a omezovat vyznávání či šíření principů kvůli jejich předpokládané zlovolnosti je nebezpečným bludem, který rázem zničí veškerou náboženskou svobodu, neboť soudci umožňuje, aby se při vydávání rozsudků řídil pouze vlastními názory a aby postoje jiných schvaloval či odsuzoval jen podle toho, jak vyhovují či odporují jeho postojům;


Vláda státu a její úředníci mají dost času na oprávněné zásahy proti (náboženským) principům tehdy, jestliže se tyto změní v otevřené výpady proti míru a pořádku;


Pravda je veliká a zvítězí sama, dostane-li příležitost, je povolaným a dostatečným odpůrcem omylu a nemusí se v takovém souboji ničeho obávat, není-li lidským zásahem připravena o své přirozené zbraně, jimiž jsou volná argumentace a výměna názorů, díky kterým odmítané omyly přestávají být nebezpečné, je-li dovoleno se jim svobodně postavit.


(II.) Budiž prohlášeno Obecným Shromážděním, že žádný člověk nebude nucen navštěvovat ani podporovat jakékoli náboženské obřady, místa ani duchovní; nebude nucen, omezován, obtěžován ani trestán na svém těle či majetku ani nebude žádným jiným způsobem trpět kvůli svému náboženskému přesvědčeni či víře; všem lidem bude naopak dána svoboda, aby vyznávali a ospravedlňovali své názory ve věci náboženství, aniž by to jakkoli umenšovalo, zvětšovalo či jinak ovlivňovalo jejich občanské postavení.


(III.) Jsme si dobře vědomi skutečnosti, že toto shromáždění bylo lidmi zvoleno pouze pro běžné zákonodárné účely, že není v jeho moci omezovat zákony shromáždění budoucích, nadaných stejnými pravomocemi, a že prohlášení tohoto zákona za nezrušitelný by nemělo žádný právní dopad; přesto máme možnost prohlásit, a také prohlašujeme, že práva zde obhajovaná jsou přirozenými právy lidstva a že pokud tento zákon bude v budoucnu jakýmkoli jiným odvolán nebo okleštěn, bude takový zákon přestoupením přirozeného práva.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page