top of page

Jefferson: Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude.

Aktualizováno: 1. 1. 2021

Thomas Jefferson (1743 - 1826) byl třetím prezidentem USA a hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti. Byl zastáncem demokracie, republiky a práv jednotlivce. Kromě politiky se zabýval také matematikou, šifrováním, uměním, vědou, vynálezy, architekturou, náboženstvím a filozofií. Uměl francouzsky, řecky, italsky, španělsky a latinsky a byl dobrým spisovatelem. Během svého života si dopisoval s mnoha vlivnými lidmi v Americe a Evropě. I když vlastnil stovky otroků a osvobodil jen některé z nich, tak nesouhlasil s otroctvím a je celosvětově hodnocen jako jeden z největších amerických prezidentů.

O svobodě


- Nespoutané moře svobody není nikdy bez vln.


- Vzdělávejte a informujte celé lidstvo. Je jedinou jistotou, na kterou se lze spolehnout pro zachování naší svobody.


- Pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou nadáni určitými nezcizitelnými právy, kterými jsou život, svoboda a snaha k dosažení štěstí.


- Nikdy se slovem ani činem nepovýším k nesnášenlivosti nebo přiznání si práva dotazovat se na náboženské názory ostatních.


- Bůh, který nám dal život, nám dal ve stejný okamžik i svobodu.


- Přísahal jsem věčné nepřátelství vůči všem formám tyranie lidského ducha.


- Neočekáváme, že se obrátíme z despotismu do svobody v peřinách.


- Kde se lidé bojí vlády, tam je tyranie. Kde se vláda bojí lidu, tam je svoboda.


- Naše svoboda závisí na svobodě tisku a ta nemůže být omezována, aniž by byla ztracena.


- Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.


- Tyranie je určena tím, co je legální pro vládu, ale nezákonné pro občany.


- Cenou svobody je věčná ostražitost.


- Strom svobody musí být čas od času živen krví vlastenců a tyranů. Je to jeho přirozené hnojivo.O obraně


- Pro lidi, kteří jsou svobodní a kteří jimi chtějí zůstat, je dobře organizovaná a ozbrojená domobrana jejich největší jistotou.


- Žádný svobodný člověk nesmí být vyloučen z možnosti mít zbraň. Nejpádnějším důvodem pro to mít právo držet a nosit zbraně je pro krajní případ ochrany před tyranií vlády.


- Neznám bezpečnější místo pro svěření společenské moci než lidem samým a pokud si myslíme, že nejsou dostatečně osvícení vykonávat svoji kontrolu se zdravou uvážlivostí, tak cestou není ji od nich odebrat, ale poučit jejich uvážlivost.


- Ústavy většiny našich států tvrdí, že veškerá moc patří lidem. Je tak jejich právem a povinností být za všech okolností ozbrojeni.


- Každý občan by měl být vojákem. Tak to bylo u Řeků a Římanů a musí tak být v každém svobodném státě.


- Jen ozbrojený národ se může obejít bez stálé armády. Zachování si ozbrojenosti a disciplinovanosti je proto vždy důležité.O financích


- Věřím, že bankovní instituce jsou nebezpečnější našim svobodám než stálé armády. Pokud Američané někdy dovolí soukromým bankám ovládat věci své měny, nejdříve inflací a potom deflací, tak banky a korporace, které kolem nich vyrostou budou zbavovat lidi veškerého majetku dokud se jejich děti neprobudí jako bezdomovci na kontinentě dobytého jejich otci. Ovládání věcí měny by mělo být bankám odebráno a ponecháno lidem, jimž řádně patří.


- Nikdy neutrácejte své peníze dříve, než jste si je vydělali.


- Peníze, ne morálka, je principem obchodu civilizovaných národů.


- Pokládám ekonomiku za první a nejdůležitější ctnost a veřejný dluh za největší nebezpečí, kterého je třeba se obávat.


- Chceme-li si zachovat svoji nezávislost, nesmíme nechat naše vládce, aby nás uvrhli do permanentního zadlužení.


- Doufám, že si vezmeme varování k srdci a rozdrtíme v zárodku aristokracii našich zazobaných korporací, které se již opovážily napadnout naši vládu u soudu a vzdorovaly zákonům naší země.


- Obchodníci nemají vlast. Pouze prostor, ve kterém se nachází, nevyvolávající silnější pocit než že z něj čerpají své zisky.O pravdě


- Byl jsem smělý v poznávání a nikdy se nebál následovat pravdu a rozum kamkoli vedly a skrze každou autoritu, která stála v cestě.


- Kdykoliv jsou lidé dobře informováni, mohou svojí vládě důvěřovat.


- Ten, kdo nic neví je pravdě blíž, než ten, jehož mysl je plná klamů a omylů.


- Pravda je dozajista větví morálky a velmi důležitá pro společnost.


- Pro pochopení a rozptýlení těchto mraků temnoty, musí být všeobecné mínění posilováno vzděláváním.


- Chyby v úsudku mohou být tolerovány, pokud je rozumu ponechána volnost jim čelit.


- Kde je svoboda tisku a každý je schopen číst, je všechno v bezpečí.


- Je to chyba sama, která potřebuje podporovat vládou. Pravda obstojí sama o sobě.

- Inzerce je nejpravdivější částí novin.


- Člověk, který nečte vůbec nic, má lepší vzdělání než člověk, který nečte nic jiného než noviny.


- Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude.


- Pokud bych se měl rozhodnout, jestli mít vládu bez novin nebo noviny bez vlády, neváhal bych ani na chvíli a dal přednost tomu druhému.


- Stydím se, že bylo řečeno, že ve Spojených státech amerických se prodej knihy může stát předmětem šetření a také trestního vyšetřování.O státu


- Vláda dostatečně velká na to dát vám všechno co chcete, je dostatečně silná vzít vám všechno co máte.


- Naše země se pevně vydala směrem k záhubě ve smyslu konsolidace moci jako první a pak její korupcí, jež je nevyhnutelným následkem.


- Není povinností výkonné moci pokoušet se umísťovat správné lidi na správná místa.


- Nejlepší vládou je vláda, která vládne nejméně, protože její lidé ukázňují sami sebe.


- Někdy se říká, že se nedá důvěřovat člověku, který si vládne sám. Lze potom důvěřovat člověku, kterému vládnou jiní? Nebo jsme nalezli anděly v podobě králů, kteří mu vládnou? Nechme historii odpovědět na tuto otázku.


- Přirozeným vývojem věcí je získávat svobodu a pro vládu získávat prostor.


- Pokud národ očekává, že bude ignorantskou a svobodnou civilizací, očekává to, co nikdy nebylo a nikdy nebude.


- Duch vzdoru vůči vládě je při určitých událostech tak cenný, že si přeji, aby zůstal navždy živý.


- Obecně nás historie poučuje pouze o tom, jak špatná vláda je.


- Každá vláda degeneruje, když vkládá důvěru pouze svým vládním představitelům. Lidé samotní jsou pro ni jediným bezpečným úložištěm.


- Uvažujme o každé generaci jako o vlastním národu, s právem vázat se podle vůle své většiny, ale nesvazující další generace více než obyvatele jiné země.


- Když člověk přebírá důvěru veřejnosti, měl by se sám začít považovat za veřejný majetek.


- Nejsem přítelem příliš energické vlády. Je vždy utiskující.


- Vláda je nejsilnější, když se každý člověk cítí její součástí.


- Nenechte existovat žádnou autoritu bez zodpovědnosti lidu.


- Žádný člověk nebude nikdy opečovávat prezidentský úřad tak, jako ten pečuje o něj.


- Nemám ambici vládnout lidem, je to bolestná a nevděčná služba.


- Předpovídám štěstí Američanů v budoucnosti, pokud zabrání vládě v plýtvání hodnot z práce lidí pod záminkou péče o ně.


- Konec demokracie a porážka americké revoluce nastane, když vláda padne do rukou úvěrových institucí a zazobaných korporací.


- Máme více mechanismů vlády, než je nutné, příliš mnoho parazitů žije z práce lidí vytvářejících hodnoty.


- Naši zákonodárci nejsou dostatečně informováni o právoplatných mezích svých pravomocí, že jejich skutečnou službou je určovat a prosazovat pouze naše národní práva a povinnosti a žádné z nich nám neodebírat.


- Demokracie není nic víc než vláda davu, kde jedenapadesát procent lidí může odebrat práva zbylým čtyřiceti devíti.


- Vždy mějte na paměti svatou zásadu, že i když má vůle většiny ve všech případech přednost, tak aby byla vůle většiny právoplatná musí být obstojná v ohledu, že menšina má stejná práva jako většina, přičemž ta stejná práva musí ochraňovat a znemožňovat útlak.O lidském charakteru


- Chcete vědět, kdo jste? Neptej se. Jednejte! Čin vás vymezí a definuje.


- Ve věcech formy a stylu, plujte s proudem. Ve věcech principů a zásad stůjte jako skála.


- Nic nedává člověku takovou výhodu nad jinými, jako zachovat si chladnou hlavu a klid za všech okolností.


- Nesmělí lidé preferují klid despotismu než bouřlivé moře svobody.


- Poctivost je první kapitolou v knize moudrosti.


- Zář jedné hřejivé myšlenky je pro mě cennější než peníze.


- Nechte si celé odpoledne pro cvičení a odpočinek, což je stejně potřebné jako čtení. Raději říkám více potřebné, protože zdraví je cennější než učení.


- Ten, kdo ví nejlépe ví, jak málo ví.


- Opožděnost je náchylnější k chybovosti.


- Kdykoliv něco děláte, chovejte se jako by vás celý svět pozoroval.


- Pokud je zákon nespravedlivý, člověk má nejen právo se jím neřídit, je povinen tak činit.


- Pokud chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali.


- Doufám, že naše moudrost poroste s naší silou a naučí nás, že čím méně používáme naši sílu tím lepší to bude.


- Věřím, že každá lidská mysl cítí radost, když koná dobro pro druhé.


- Přirozeným vývojem lidské mysli je dozajista od důvěřivosti ke skepticismu.


- Svět je zavázán za všechny triumfy, které byly získány rozumem a humanitou nad omyly a útiskem.


- Existuje přirozená aristokracie mezi lidmi. Základem je ctnost a talent.


- Zbabělec je mnohem více vystaven sporům než oduševnělý člověk.


- Jeden člověk s odvahou je většinou.


- Je vždy lepší nemít žádné ideály než ty falešné. Nevěřit ničemu než věřit tomu co je špatné.


- Země patří živým, ne mrtvým.


- Nic nemůže zastavit člověka se správným osobním přístupem od dosažení jeho cíle. Nic na světě nemůže pomoci člověku se špatným osobním přístupem.Převzato: https://ihned.cz/c1-64052170-thomas-jefferson-citaty-o-svobode-obrane-financich-pravde-statu-a-lidskem-charakteru

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page