top of page

Jefferson: Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude.

Aktualizováno: 1. 1. 2021

Thomas Jefferson (1743 - 1826) byl třetím prezidentem USA a hlavním autorem amerického prohlášení nezávislosti. Byl zastáncem demokracie, republiky a práv jednotlivce. Kromě politiky se zabýval také matematikou, šifrováním, uměním, vědou, vynálezy, architekturou, náboženstvím a filozofií. Uměl francouzsky, řecky, italsky, španělsky a latinsky a byl dobrým spisovatelem. Během svého života si dopisoval s mnoha vlivnými lidmi v Americe a Evropě. I když vlastnil stovky otroků a osvobodil jen některé z nich, tak nesouhlasil s otroctvím a je celosvětově hodnocen jako jeden z největších amerických prezidentů.

O svobodě


- Nespoutané moře svobody není nikdy bez vln.


- Vzdělávejte a informujte celé lidstvo. Je jedinou jistotou, na kterou se lze spolehnout pro zachování naší svobody.


- Pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou nadáni určitými nezcizitelnými právy, kterými jsou život, svoboda a snaha k dosažení štěstí.


- Nikdy se slovem ani činem nepovýším k nesnášenlivosti nebo přiznání si práva dotazovat se na náboženské názory ostatních.


- Bůh, který nám dal život, nám dal ve stejný okamžik i svobodu.


- Přísahal jsem věčné nepřátelství vůči všem formám tyranie lidského ducha.


- Neočekáváme, že se obrátíme z despotismu do svobody v peřinách.


- Kde se lidé bojí vlády, tam je tyranie. Kde se vláda bojí lidu, tam je svoboda.


- Naše svoboda závisí na svobodě tisku a ta nemůže být omezována, aniž by byla ztracena.


- Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.


- Tyranie je určena tím, co je legální pro vládu, ale nezákonné pro občany.


- Cenou svobody je věčná ostražitost.


- Strom svobody musí být čas od času živen krví vlastenců a tyranů. Je to jeho přirozené hnojivo.O obraně


- Pro lidi, kteří jsou svobodní a kteří jimi chtějí zůstat, je dobře organizovaná a ozbrojená domobrana jejich největší jistotou.


- Žádný svobodný člověk nesmí být vyloučen z možnosti mít zbraň. Nejpádnějším důvodem pro to mít právo držet a nosit zbraně je pro krajní případ ochrany před tyranií vlády.


- Neznám bezpečnější místo pro svěření společenské moci než lidem samým a pokud si myslíme, že nejsou dostatečně osvícení vykonávat svoji kontrolu se zdravou uvážlivostí, tak cestou není ji od nich odebrat, ale poučit jejich uvážlivost.


- Ústavy většiny našich států tvrdí, že veškerá moc patří lidem. Je tak jejich právem a povinností být za všech okolností ozbrojeni.


- Každý občan by měl být vojákem. Tak to bylo u Řeků a Římanů a musí tak být v každém svobodném státě.


- Jen ozbrojený národ se může obejít bez stálé armády. Zachování si ozbrojenosti a disciplinovanosti je proto vždy důležité.O financích


- Věřím, že bankovní instituce jsou nebezpečnější našim svobodám než stálé armády. Pokud Američané někdy dovolí soukromým bankám ovládat věci své měny, nejdříve inflací a potom deflací, tak banky a korporace, které kolem nich vyrostou budou zbavovat lidi veškerého majetku dokud se jejich děti neprobudí jako bezdomovci na kontinentě dobytého jejich otci. Ovládání věcí měny by mělo být bankám odebráno a ponecháno lidem, jimž řádně patří.


- Nikdy neutrácejte své peníze dříve, než jste si je vydělali.


- Peníze, ne morálka, je principem obchodu civilizovaných národů.


- Pokládám ekonomiku za první a nejdůležitější ctnost a veřejný dluh za největší nebezpečí, kterého je třeba se obávat.


- Chceme-li si zachovat svoji nezávislost, nesmíme nechat naše vládce, aby nás uvrhli do permanentního zadlužení.


- Doufám, že si vezmeme varování k srdci a rozdrtíme v zárodku aristokracii našich zazobaných korporací, které se již opovážily napadnout naši vládu u soudu a vzdorovaly zákonům naší země.


- Obchodníci nemají vlast. Pouze prostor, ve kterém se nachází, nevyvolávající silnější pocit než že z něj čerpají své zisky.O pravdě


- Byl jsem smělý v poznávání a nikdy se nebál následovat pravdu a rozum kamkoli vedly a skrze každou autoritu, která stála v cestě.


- Kdykoliv jsou lidé dobře informováni, mohou svojí vládě důvěřovat.


- Ten, kdo nic neví je pravdě blíž, než ten, jehož mysl je plná klamů a omylů.


- Pravda je dozajista větví morálky a velmi důležitá pro společnost.


- Pro pochopení a rozptýlení těchto mraků temnoty, musí být všeobecné mínění posilováno vzděláváním.


- Chyby v úsudku mohou být tolerovány, pokud je rozumu ponechána volnost jim čelit.


- Kde je svoboda tisku a každý je schopen číst, je všechno v bezpečí.


- Je to chyba sama, která potřebuje podporovat vládou. Pravda obstojí sama o sobě.

- Inzerce je nejpravdivější částí novin.


- Člověk, který nečte vůbec nic, má lepší vzdělání než člověk, který nečte nic jiného než noviny.


- Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude.


- Pokud bych se měl rozhodnout, jestli mít vládu bez novin nebo noviny bez vlády, neváhal bych ani na chvíli a dal přednost tomu druhému.


- Stydím se, že bylo řečeno, že ve Spojených státech amerických se prodej knihy může stát předmětem šetření a také trestního vyšetřování.O státu


- Vláda dostatečně velká na to dát vám všechno co chcete, je dostatečně silná vzít vám všechno co máte.


- Naše země se pevně vydala směrem k záhubě ve smyslu konsolidace moci jako první a pak její korupcí, jež je nevyhnutelným následkem.


- Není povinností výkonné moci pokoušet se umísťovat správné lidi na správná místa.


- Nejlepší vládou je vláda, která vládne nejméně, protože její lidé ukázňují sami sebe.


- Někdy se říká, že se nedá důvěřovat člověku, který si vládne sám. Lze potom důvěřovat člověku, kterému vládnou jiní? Nebo jsme nalezli anděly v podobě králů, kteří mu vládnou? Nechme historii odpovědět na tuto otázku.


- Přirozeným vývojem věcí je získávat svobodu a pro vládu získávat prostor.


- Pokud národ očekává, že bude ignorantskou a svobodnou civilizací, očekává to, co nikdy nebylo a nikdy nebude.


- Duch vzdoru vůči vládě je při určitých událostech tak cenný, že si přeji, aby zůstal navždy živý.


- Obecně nás historie poučuje pouze o tom, jak špatná vláda je.


- Každá vláda degeneruje, když vkládá důvěru pouze svým vládním představitelům. Lidé samotní jsou pro ni jediným bezpečným úložištěm.


- Uvažujme o každé generaci jako o vlastním národu, s právem vázat se podle vůle své většiny, ale nesvazující další generace více než obyvatele jiné země.


- Když člověk přebírá důvěru veřejnosti, měl by se sám začít považovat za veřejný majetek.


- Nejsem přítelem příliš energické vlády. Je vždy utiskující.


- Vláda je nejsilnější, když se každý člověk cítí její součástí.


- Nenechte existovat žádnou autoritu bez zodpovědnosti lidu.


- Žádný člověk nebude nikdy opečovávat prezidentský úřad tak, jako ten pečuje o něj.


- Nemám ambici vládnout lidem, je to bolestná a nevděčná služba.


- Předpovídám štěstí Američanů v budoucnosti, pokud zabrání vládě v plýtvání hodnot z práce lidí pod záminkou péče o ně.


- Konec demokracie a porážka americké revoluce nastane, když vláda padne do rukou úvěrových institucí a zazobaných korporací.


- Máme více mechanismů vlády, než je nutné, příliš mnoho parazitů žije z práce lidí vytvářejících hodnoty.


- Naši zákonodárci nejsou dostatečně informováni o právoplatných mezích svých pravomocí, že jejich skutečnou službou je určovat a prosazovat pouze naše národní práva a povinnosti a žádné z nich nám neodebírat.


- Demokracie není nic víc než vláda davu, kde jedenapadesát procent lidí může odebrat práva zbylým čtyřiceti devíti.


- Vždy mějte na paměti svatou zásadu, že i když má vůle většiny ve všech případech přednost, tak aby byla vůle většiny právoplatná musí být obstojná v ohledu, že menšina má stejná práva jako většina, přičemž ta stejná práva musí ochraňovat a znemožňovat útlak.O lidském charakteru


- Chcete vědět, kdo jste? Neptej se. Jednejte! Čin vás vymezí a definuje.


- Ve věcech formy a stylu, plujte s proudem. Ve věcech principů a zásad stůjte jako skála.


- Nic nedává člověku takovou výhodu nad jinými, jako zachovat si chladnou hlavu a klid za všech okolností.


- Nesmělí lidé preferují klid despotismu než bouřlivé moře svobody.


- Poctivost je první kapitolou v knize moudrosti.


- Zář jedné hřejivé myšlenky je pro mě cennější než peníze.


- Nechte si celé odpoledne pro cvičení a odpočinek, což je stejně potřebné jako čtení. Raději říkám více potřebné, protože zdraví je cennější než učení.


- Ten, kdo ví nejlépe ví, jak málo ví.


- Opožděnost je náchylnější k chybovosti.


- Kdykoliv něco děláte, chovejte se jako by vás celý svět pozoroval.


- Pokud je zákon nespravedlivý, člověk má nejen právo se jím neřídit, je povinen tak činit.


- Pokud chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali.


- Doufám, že naše moudrost poroste s naší silou a naučí nás, že čím méně používáme naši sílu tím lepší to bude.


- Věřím, že každá lidská mysl cítí radost, když koná dobro pro druhé.


- Přirozeným vývojem lidské mysli je dozajista od důvěřivosti ke skepticismu.


- Svět je zavázán za všechny triumfy, které byly získány rozumem a humanitou nad omyly a útiskem.


- Existuje přirozená aristokracie mezi lidmi. Základem je ctnost a talent.


- Zbabělec je mnohem více vystaven sporům než oduševnělý člověk.


- Jeden člověk s odvahou je většinou.


- Je vždy lepší nemít žádné ideály než ty falešné. Nevěřit ničemu než věřit tomu co je špatné.


- Země patří živým, ne mrtvým.


- Nic nemůže zastavit člověka se správným osobním přístupem od dosažení jeho cíle. Nic na světě nemůže pomoci člověku se špatným osobním přístupem.7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page