top of page

Přítomnost: Vědecká administrativa od Václava Verunáče

Článek Vědecká administrativa od Václava Verunáče publikovaného v časopisu Přítomnost dne 30.12.1926.

Henri Fayol není neznám naší veřejnosti. Ač je tomu teprve deset let, co počal s propagací své doktríny administrativní (nedoživ se bohužel tohoto jubilea), přec vedle Le Chateliera a de Fréminvilla jest nejtypičtějším představitelem francouzských inženýrů — organisátorů. Teprve na sklonku svého života (téměř ve své osmdesátce) shromáždil dlouholeté praktické zkušenosti závodního inženýra horního, prodělavšího celý vývoj až po generálního ředitele společnosti Comentry-Fourchambault, ve svém speciálním učení o administrativě. Vytvořil instituci zvanou »Centre d'Etudes administratives« v Paříži, kterou vede nyní jeho syn Henri Fayol.


V článku »Co jest organisace, ekonomisace, racionalisace«, uveřejněném v »Přítomnosti«, upozornil jsem na příbuznost činnosti Fayolovy a Taylorovy. Někteří měli za to, že jest nějaký podstatný rozdíl mezi naukou Taylorovou a doktrinou Fayolovou. Sám Fayol na loňském Mezinárodním kongresu pro vědeckou organisaci práce v Bruselu jasně prohlásil, že nevidí podstatného rozdílu mezi svojí naukou a zásadami Taylorovými. Vyjádřil to na tomtéž kongresu francouzský delegát de Fréminville: »Fayolism je toutéž myšlenkou jako taylorism, je to užití týchž metod a liší se pouze polem činnosti (Taylor v dílně, Fayol v administrativě) a snad i stanovisky, z nichž tito badatelé vyšli; jedna nauka je pokračováním druhé na poli úplně příbuzném.«


Fayol velmi lpěl na svém díle, jemuž věnoval tak značnou část svého života; své doktrině administrativní připisoval skutečně mimořádné výsledky společnosti, jejíž byl generálním ředitelem. »S týmiž doly, v těchže závodech, s týmiž prostředky finanční mi (toho ať u nás si všimnou ti, kdož myslí stále, že musí býti veliké kapitály na organisaci!), s týmiž prostředky obchodními, s touž správní radou a stále týmž personálem jen pod vlivem nového způsobu administrativy, společnost pozvedla se . . .« praví Henry Fayol. Jeho kredo »Prévoyance — Organisation — Commandement — Coordination — Controle (předvídati — organisovati — vésti — seřaditi — kontrolovati)«, napsané jako heslo na všech dílech jeho i mnohých žáků naznačuje již samo o sobě nápadnou příbuznost se zásadami Taylorovými a se zásadami, jež uvedli jsme svého času pod titulem t. zv. vědecké organisace.


Fayol rozděluje veškeré operace, jež přicházejí v kterémkoliv podniku v úvahu, na pět skupin. Jsou to:

1. činnost technická (produkce, fabrikace, transformace);

2. činnost obchodní (nákup, prodej);

3. finanční (správa kapitálů);

4. činnost ochraná, bezpečnostní;

5. činnost účetní (inventura, bilance, statistika, etc.).


Tyto operace mají býti připraveny, organisovány, vedeny, seřazeny a kontrolovány, čili jedním slovem: spravovány (administrées).


Spravovati dle Fayola jest tudíž jak jsme řekli: prévoir, organiser, commander, coordoner, controler. Předvídati znamená zkoumati budoucnost a sestaviti program činnosti; organisovati (zde v užším slova smyslu) znamená vytvořiti dvojí organismus v podniku: materiální i sociální; vésti, říditi znamená vésti v činnosti zaměstnanecký aparát; seřaditi znamená sjednotiti, zharmonisovati veškeru činnost a snahy; kontrolovat i jest bdíti, aby vše dělo se způsobem, odpovídajícím plánu a daným příkazům.


Od šéfa velikého závodu jest zapotřebí žádati nejprvé, aby byl dobrým správcem, t. j. aby byl schopen předvídati, organisovati atd.; pak ovšem musí míti i znalost odbornou, odpovídající charakteru závodu. Další kvalifikaci šéfa určuje Fayol takto:

1. zdraví a schopnost fysická;

2. inteligence a schopnost intelektuální;

3. vlastnosti mravní: rozhodnost, vytrvalost, odhodlanost, pocit zodpovědnosti;

4. veliké vzdělání všeobecně kulturní;

5. všeobecné znalosti o všech základních činnostech oboru.


Jak vidět, nejsou podmínky pro vedoucího podniku nikterak nepatrné; zajisté také správně při té ohromné zodpovědnosti vůči celku.


Vedlo by příliš daleko, kdybychom měli rozebírat do detailů jednotlivé, výše naznačené operace a schopnosti. Nicméně povšechně třeba se zmíniti zvláště o některých, jak Fayol je analysoval. Schopnost předvídati, t. j. připraviti plán činnosti, jest úplně shodná s požadavkem Taylorovým, jak jej uplatňoval v jednotlivých podnicích. Dnes tento požadavek klade se na prvé místo i ve velkých organismech hospodářských, poněvadž jeho praktické uplatnění zamezuje řadu nesrovnalostí i omylů, jež vznikají z činnosti neplánovité, bezprogramové. V činnosti organisační zdůrazňuje Fayol, aby organism materiální byl s organismem sociálním v plném souzvuku se zřetelem na účel a potřeby podniku:

- každá činnost musí míti v čele lidi naprosto schopné;

- rozhodnutí musí býti přesná, jasná;

- třeba vzbudit zájem pro věc, iniciativu a zodpovědnost u personálu;

- jest nutno spravedlivě odměňovati dle vykonané práce;

- chrániti jednotnost správy;

- potírati byrokratický formalism, atd.


Čím organismus je jednodušší, menší, tím úloha ta je snažší, čím organism je větší, komplikovanější, tím úloha jest těžší.


O vedení (commandement) praví Fayol v podstatě toto: poslání činnosti vedoucí jest uvésti v činnost sociální organismus podniku. Vedení jest rozděleno na řadu šéfů jednotlivých oddělení a přece musí býti zachována naprostá jednotnost. Šéf pověřený vedením musí:

1. míti naprostou znalost svého personálu,

2. vyloučiti neschopné,

3. dávati sám dobrý příklad,

4. prováděti periodickou inspekci sociálního organismu podniku,

5. konati s hlavními spolupracovníky co nejčastěji společné konference, hlavně za účelem docílení jednotnosti vedení a sblížení zájmů,

6. vyloučiti všechny starosti a drobnosti, atd.


Zvláštní důraz klade Fayol na činnost kontrolní, která jest nezbytným doplňkem požadavku »předvídati«. Ještě hlavní principy správy jak je uvádí Fayol, připomínaje, že zdraví a dobrý chod závodu závisí na určitém počtu principů, z nichž hlavní jsou asi tyto:

- dělba práce (má za účel, aby vyrábělo se lépe při téže námaze a vede k specialisaci činnosti i přesnému rozdělení práv a povinností;

- autorita, zodpovědnost (spolu těsně souvisí — není autority bez odpovědnosti a naopak);

- disciplina (disciplina dělá vůdce, praví Fayol);

- jednotnost vedení a jednotnost v nařizování;

- podřízení jednotlivých zájmů zájmům celku;

- odměna za práci (má být spravedlivá, vyjadřující cenu odvedené práce);

- centralisace (otázka centralisace či decentralisace jest věcí uvážení dle poměrů, je nutno nalézti správnou míru té neb oné vzhledem k situaci podniku);

- pořádek (pravý muž na pravé místo, pro každou věc své místo a každá věc na své místo);

- spravedlnost;

- stálost personálu;

- iniciativa;

- jednotnost a shoda u zaměstnanců (čelí proti devise: rozděl a panuj).


K jednotnosti a shodě musí pracovati vedení závodu vlastnostmi výše naznačenými.


»Průmyslová neschopnost státu« je jedna z nejzajímavějších prací Fayolových, u nás také zdostatek známá.


Fayol začíná tu s praktickým studiem administrativy pošt, telegrafů a telefonů. Praví na začátku:

a) v čele tohoto podniku státní podsekretář nestálý a se žádnou kompetencí,

b) není žádného dlouhodobého programu činnosti,

c) žádná bilance,

d) žádné podnícení k větší pracovní intensitě; nedostatečná odměna za práci.

e) chybí zodpovědnost


. . . S takovouto administrativou nemůže žádný podnik prosperovati. (Je to u nás lepší?)


Jak vidno, nejsou zásady vyslovené Fayolem ani pro naše čtenáře něčím neznámým, nicméně právě propracovanost celé věci dává jakousi záruku všem, kdo hodlají zásady Fayolem navržené v praxi použíti. Fayolovi dostalo se z mnoha stran potvrzení o správnosti jeho doktriny. Když jsme ho loni v Paříži navštívili. s hrdostí prohlásil. že vláda francouzská provádí řadu organisačních změn dle principů jím navržených.


Jak jsem řekl, Fayol nebyl pouhým teoretikem. Prošel školou výroby a zkoušel všechno prakticky. Pod-statně přispěl svými pracemi k osvětlení celé myšlénkové sféry, jež nazývána jest vědeckou organisací a která nabývá v celém světě den za dnem pevnější a pevnější půdy, aby se stala podporou dobrých a poctivých snah lidstva za zlepšením jeho postavení.Zdroj:


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page