top of page

Ústava politického hnutí

Aktualizováno: 22. 7. 2021

Singapurská strana People´s Action Party (PAP) je inspirativním a přes 50 let ověřeným vzorem, jak úspěšně spravovat zemi. Na základě její stranické ústavy (stanov) byl zpracován návrh stranické ústavy (stanov).

Ústava hnutí


ČLÁNEK I – Název

Název hnutí je KYBER-OBČANÉ se zkratkou KYBER-OBČANÉ.


ČLÁNEK II – Cíle KYBER-OBČANŮ

Hnutí je národním hnutím věnující se službě našemu národu a rozvíjení blahobytu našeho lidu. Za tímto účelem cíle hnutí jsou:


(a) Zachovávání, ochraňování a bránění nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky.


(b) Zajišťování svobody a rozvíjení blahobytu občanů České republiky skrze reprezentativní a demokratickou vládu.


(c) Zachovávání multirasové a multináboženské společnosti, v které lidé s různými kořeny a přesvědčeními spolu žijí harmonicky jako spoluobčané a prohlubovat naši národní identitu a závazek k České republice.


(d) Udržovat dynamickou ekonomiku, která vytváří kvalitní pracovní místa a lepší životní podmínky pro všechny a umožňuje každému občanu České republiky dosáhnout jeho plného potenciálu.


(e) Budovat férovou a spravedlivou společnost, která podporuje individuální úsilí a rodinnou odpovědnost, a zároveň zajišťuje společnost a vládní podporu pro postižené bezbranností a neštěstím.


(f) Posilovat otevřenou a soucitnou meritokracii, s příležitostmi pro občany České republiky, aby rozvíjeli své dovednosti v různých oblastech, aktivně podporovat ty, kteří začínají s málem a pomáhat pro dosažení úspěchu v každé fázi života.


(g) Rozvíjet demokracii činů, kde občanství ztělesňuje jak práva, tak povinnosti a rozvíjí smysl pro kolektivní odpovědnost a společenskou akci.


(h) Reprezentovat a sloužit všem občanům České republiky citlivě a zodpovědně, pozorně k bezprostředním hrozbám, se zřetelem na dlouhodobé výzvy a příležitosti a vládnout čestně a poctivě.


ČLÁNEK III – Členství

Každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, který se zavazuje k jednání v souladu s touto ústavou a podmínkám členství a který není členem žádné jiné politické strany nebo hnutí, je způsobilý být členem hnutí.


ČLÁNEK IV – Podmínky členství

1. Výběr členů

(a) Každý člen musí být loajální k České republice a musí dodržovat ústavu republiky.


(b) Každý člen musí akceptovat a být odpovědný ústavě, programům, principům a politice hnutí.


(c) Žádost o členství musí být podána písemně sekretáři hnutí a k posouzení Radě KYBER-OBČANŮ, přičemž má tato Rada KYBER-OBČANŮ pravomoc delegovat své funkce, podle tohoto článku, na takovou komisi nebo zmocněnce, které uzná za vhodné.


(d) Je povinností Rady KYBER-OBČANŮ při výkonu jejích pravomocí, při výběru členů, pečlivě zvážit vhodnost žadatele o přijetí za člena, s přihlédnutím k cílům hnutí.


(e) Žadatel musí být vybrán, jestliže prostá většina přítomných členů Rady KYBER-OBČANŮ na své schůzi, na které je zvažován výběr žadatele, hlasovala pro jeho vybrání.


(f) Rada KYBER-OBČANŮ může odmítnout jakoukoliv žádost bez udání jakéhokoli důvodu a její rozhodnutí je konečné až do revidování na Řádné konferenci strany.


(g) V případě, že nějakému žadateli byl odmítnut výběr ze strany Rady KYBER-OBČANŮ, mohou dva libovolní kádroví členové podat návrh této žádosti o členství podruhé v souladu s Článkem V během Řádné konference hnutí, tak že o tomto žadateli bude hlasováno a pokud bude většina kádrových členů přítomna a odhlasuje jeho výběr, musí být takový žadatel považován za řádně vybraného.


(h) Po vybrání žadatele za člena, je to danému žadateli písemně oznámeno a je mu předána kopie Ústavy hnutí a požadavek platby členského poplatku pokladníkem, do čtrnácti dnů ode dne předání. Po zaplacení svého členského poplatku, ne dříve, se stává členem hnutí a je vázán Ústavou hnutí.


(i) Není-li první platba zaplacena do 14 dnů ode dne zaslání žádosti, jak je uvedeno výše, je výběr takového člena neplatný, pokud Rada KYBER-OBČANŮ neuzná, že prodleva v zaplacení byla způsobena omluvitelnou příčinou.


(j) Každý člen má právo se zúčastnit Kongresu hnutí.


(k) Členové, kteří prokázali svou loajalitu a službu zásadám a cílům hnutí a členové, kteří, podle názoru Rady KYBER-OBČANŮ, jsou vhodnými a správnými osobami, jsou způsobilí pro jmenování za kádrové členy.


(l) Jmenování členů na kádrové členy musí být činěno Radou KYBER-OBČANŮ.


(m) Člen musí být jmenován kádrovým členem, pokud prostá většina členů na zasedání Rady KYBER-OBČANŮ, na kterém je jeho jmenování zvažováno, hlasovala pro jeho jmenování.


(n) Kádroví členové mají právo účastnit se Konferencí hnutí a mají právo volit a být voleni do Rady KYBER-OBČANŮ.


(o) Jakémukoli kádrovému členu, který je nepřítomen na dvou po sobě jdoucích Konferencích hnutí, aniž by dal předem upozornění může být jeho kádrové členství ukončeno Radou KYBER-OBČANŮ. Před přijetím rozhodnutí, musí Rada KYBER-OBČANŮ poslat členovi doporučený dopis (nebo jeho ekvivalent) žádající jej, aby předložil své vysvětlení pro danou nepřítomnost a Rada KYBER-OBČANŮ věnuje náležitou pozornost jeho vysvětlení. Člen, jehož kádrové členství je takto ukončeno nadále pokračuje členstvím řadovým.

2. Členský poplatek

(a) Roční členský poplatek je 100,- Kč nebo jiná částka, kterou Rada KYBER-OBČANŮ může čas od času předepsat.


(b) Veškeré roční členské poplatky (s výjimkou první platby za nového člena, jak je stanoveno v Článku IV 1. (h)) jsou splatné v prvním měsíci každého finančního roku.


(c) Pokud jakýkoli člen nezaplatí svůj členský poplatek do dvou měsíců od data splatnosti, je písemně upozorněn, aby tomu věnoval svou pozornost a když nezaplatí členský poplatek do dvou měsíců od zaslání takového oznámení, může Rada KYBER-OBČANŮ zrušit jeho členství v hnutí. Ale pokud je kdykoli Radě KYBER-OBČANŮ podáno uspokojivé vysvětlení, může, na základě rozhodnutí Rady KYBER-OBČANŮ a po zaplacení všech nedoplatků, být znovu přijat za člena.

3. Rezignace člena

Každý člen se může vzdát svého členství tím, že to měsíc předem písemnou formou oznámí sekretáři, za předpokladu, že daný člen, který podal takové oznámení, povinně zaplatil svůj členský poplatek pro daný rok, v němž je takové oznámení podané.

4. Disciplína

Je povinností Rady KYBER-OBČANŮ, jestliže kdykoli, kdy uzná za vhodné, že to zájmy hnutí vyžadují, aby zvážila otázku o pozastavení členství nebo vyloučení kteréhokoli z členů nebo snížila úroveň kteréhokoliv kádrového člena na člena řádného na speciálně svolané její schůzi pro tento účel. Tomuto členu musí být prokazatelně písemně oznámeno konání takového setkání a musí v něm být informován, že může nabídnout své vysvětlení písemně nebo může vysvětlit své chování na této schůzi osobně. Pokud se na takové schůzi, po zvážení vysvětlení vyjádří dvě třetiny členů Rady KYBER-OBČANŮ a hlasují pro jeho pozastavení členství, vyloučení nebo snížení úrovně z kádrového člena na člena řádného, musí se členství Radou KYBER-OBČANŮ pozastavit na přesně stanovenou dobu nebo se stanovením od kdy přestane být členem či kádrovým členem hnutí. Vyloučený člen má právo se odvolat k Řádné konferenci hnutí.


ČLÁNEK V – Konference hnutí

1. Práce hnutí, bude pod vedením a kontrolou konference hnutí, tak, že konference bude nazývána řádnou konferencí hnutí. Řádná konference hnutí se koná jednou za dva roky nebo v takovém pozdějším termínu, který nebude později než dvacet šest [26] měsíců po poslední předcházející Řádné konferenci hnutí, tak jak Rada KYBER-OBČANŮ může určit. Řádná konference hnutí se může konat také v jiných termínech, než v jakých je svolávána Radou KYBER-OBČANŮ a to požadavkem na svolání Radě KYBER-OBČANŮ od alespoň deseti procent kádrových členů.

2. Kvórum (nejnižší počet přítomných pro usnášeníschopnost) pro Konferenci hnutí musí být alespoň jedna desetina z celkového počtu kádrových členů hnutí. V případě, že konference není usnášeníschopná, musí být přerušena na dobu třiceti minut. Na zasedání po přerušení musí kádroví členové prezentovat, že stále tvoří méně než jednu desetinu z celkového počtu kádrových členů strany, tito přítomní tvoří kvórum zasedání.

3. Datum, čas a místo všech konferencí strany stanovuje Rada KYBER-OBČANŮ.

4. Jednání na Řádné konferenci hnutí musí být:

(a) s předložením zápisu z její předcházející konference hnutí;


(b) s obdržením zprávy od Rady KYBER-OBČANŮ, pokrývající práci a pokrok hnutí v průběhu jejího funkčního období společně s účetní závěrkou;


(c) s volbou Rady KYBER-OBČANŮ a jmenováním auditorů do příští řádné konference hnutí;


(d) s rozhodnutím o všech usneseních, které mohou být řádně předloženy pro Řádnou konferenci hnutí, jak je uvedeno v ustanovení (6) tohoto článku;


(e) s rozhodováním, jaká opatření musí být přijata v rámci podpory cílů hnutí;


(f) s projednáním jakéhokoliv jiného tématu či usnesení schválené Radou KYBER-OBČANŮ.

5. Alespoň jeden kalendářní měsíc před datem stanoveným pro Řádnou konferenci hnutí, musí sekretář hnutí písemně informovat všechny kádrové členy o datu stanoveném pro Řádnou konferenci hnutí a s upozorněním na ustanovení (6) níže.

6. Jakýkoliv kádrový člen toužící po předložení jakéhokoliv usnesení na Řádné konferenci hnutí to oznámí písemně sekretáři hnutí ne méně než dva týdny před datem konání Řádné konference hnutí, za předpokladu, že takové usnesení obsahuje jména a podpisy kádrových členů na jeho podporu představující nejméně pět procent z kádrového členstva.

7. Rada KYBER-OBČANŮ může na kdykoli z jakéhokoli zvláštního důvodu nebo na požadavek alespoň deseti procent kádrových členů svolat Zvláštní konferenci hnutí.

8. Oznámení svolávající Zvláštní konferenci hnutí musí být zasláno kádrovým členům ne méně než sedm dnů předem, s datem stanoveným pro Zvláštní konferenci hnutí a s uvedením předmětu nebo předmětů, které mají být projednávány na konferenci. Žádný jiný předmět nemůže být projednáván na Zvláštní konferenci hnutí.

9. Nejméně čtrnáct dnů před Řádnou konferencí hnutí nebo sedm dní před Zvláštní konferencí hnutí, musí sekretář hnutí informovat všechny kádrové členy o jednáních k vyřízení. V případě Řádných konferencí hnutí musí taková oznámení obsahovat zprávu Rady KYBER-OBČANŮ s Finančním výkazem o účtech z průběhu jejího funkčního období a všechna usnesení, která kádroví členové oznámili, že mají záměr předložit v rámci ustanovení (6) tohoto článku.

10. Na jakékoli konferenci hnutí předsedá předseda hnutí, v jeho nepřítomnosti místopředseda hnutí a v případě i jeho nepřítomnosti jakýkoli člen Rady KYBER-OBČANŮ jí jmenovaný. Každý kádrový člen má nárok na jeden hlas při jakémkoliv návrhu. Každé usnesení musí být schváleno většinou hlasů a v případě rovnosti hlasů bude usnesení prohlášeno za neschválené.

11. Na kterékoli konferenci hnutí je o ustanovení předložené k hlasování na konferenci je rozhodováno zvednutím ruky, pokud není tajné hlasování požadováno kterýmkoliv kádrovým členem při nebo bezprostředně po prohlášení předsedy k zahájení hlasování k danému ustanovení zvednutím ruky. Není-li tajné hlasování požadováno, je prohlášeno předsedou, že ustanovení bylo zvednutím rukou schváleno či neschváleno nezvratným důkazem o této skutečnosti. Požadavek na tajné hlasování může být stažen. Nesmí dojít k žádnému hlasování na základě plné moci.

12. Řádná konference hnutí může být čas od času přerušována, dokud nebude její jednání uzavřeno.


ČLÁNEK VI – Kongres hnutí

1. Kdykoli Rada KYBER-OBČANŮ považuje za nutné, může svolat Kongres hnutí v takovém termínu a s takovým programem jak Rada KYBER-OBČANŮ stanoví.

2. Nejméně tři týdny před stanoveným datem Kongresu hnutí sekretář písemně sdělí všem členům stanovený termín pro Kongres hnutí.

3. Alespoň jeden týden před Kongresem hnutí sekretář oznámí všem členům jeho program.

ČLÁNEK VII – Správa hnutí

1. Existence Rady KYBER-OBČANŮ:


(a) Rada KYBER-OBČANŮ je tvořena nejvýše dvanácti [12] členy, z nichž osm [8] je voleno na Řádné konferenci hnutí a zastává tyto funkce až do konce následující Řádné konference hnutí. Mohou být znovuzvoleni. Rada KYBER-OBČANŮ je oprávněna si zvolit nejvýše čtyři [4] členy do Rady KYBER-OBČANŮ, kteří budou vykonávat funkce do konce následující řádné konference hnutí.


(b) Rada KYBER-OBČANŮ si zvolí ze svých členů nositele úřadů pro posty předsedy, místopředsedy, sekretáře, zástupce sekretáře, pokladníka, zástupce pokladníka a pro takové jiné posty, které považují za nezbytné k založení.

2. První Rada KYBER-OBČANŮ je zvolena pořadateli konference k přijetí této Ústavy hnutí a ustavující konference tohoto hnutí, na které je poprvé přijata tato ústava a musí být považována za první Řádnou konferenci hnutí.

3. Povinnosti Rady KYBER-OBČANŮ.

Povinnosti Rady KYBER-OBČANŮ musí obsahovat následující:


(a) Prezentovat na Řádné konferenci hnutí výroční zprávu o práci a postupu hnutí v průběhu jeho funkčního období, společně s účetní závěrkou a řádně ověřenými účty.


(b) Navrhnout na Řádné konferenci hnutí, takové změny ústavy, které mohou být považovány za žádoucí a předložit na Řádné konferenci taková usnesení a prohlášení, které podle jejího názoru mohou být vynucená politickými okolnostmi.


(c) Organizovat a udržovat fond na financování voleb a šířit mezi lidmi cíle a ideály hnutí.


(d) Vynucovat ústavu hnutí a prosazovat její cíle a podnikat jakékoli kroky, které považuje za nezbytné pro tento účel.


(e) Zřizovat pobočky v České republice v takovém místě, v takové době a s touto ústavou a jednacími řády, jak to bude považovat za vhodné. Musí v každém okamžiku řídit a kontrolovat činnost poboček v souladu se zásadami stanovenými Konferencí hnutí a cíli hnutí.

(f) Udělat taková pravidla, která považuje za nezbytná pro řádnou správu a kázeň hnutí.

4. Pravomoci Rady KYBER-OBČANŮ.

(a) Předseda.

Předseda má právo svolávat zasedání Rady KYBER-OBČANŮ.

(b) Všechny povinnosti, pravomoci a odpovědnosti předsedy hnutí, v době jeho nepřítomnosti, přecházejí na místopředsedu nebo na předsedajícího zvoleného Radou KYBER-OBČANŮ.

(c) Sekretář.

(i) Sekretář hnutí je odpovědný za svolávání Řádné konference hnutí a jakékoliv Zvláštní konference hnutí a jakéhokoli Kongresu hnutí a všech zasedání Rady KYBER-OBČANŮ.


(ii) Provádí korespondenci hnutí podle příkazů Rady KYBER-OBČANŮ a vede evidenci členů.


(iii) Podává všem členům úplné informace o všech důležitých činnostech Rady KYBER-OBČANŮ. Sbírá (speciální) návrhy pro Řádnou konferenci hnutí a jakékoliv návrhy pro Zvláštní konferenci hnutí a pro jakékoliv zasedání Rady KYBER-OBČANŮ.


(iv) Alespoň jeden kalendářní měsíc před datem stanoveným pro Řádnou konferenci hnutí, musí sekretář písemně informovat kádrové členy o datu stanoveném pro Řádnou konferenci hnutí a upozornit na Článek V (6).


(v) Zástupce sekretáře je nápomocen sekretáři při plnění jeho povinností, pravomocí a odpovědností a v nepřítomnosti sekretáře jedná místo něj.

(d) Pokladník.

(i) Pokladník je odpovědný za všechny fondy hnutí a vydává potvrzení pro všechny platby uskutečněné v hnutí.


(ii) Oznámení pokladníkem musí být všem členům, jejichž platba členských poplatků je v prodlení.


(iii) Pokladník zřizuje takový bankovní účet, jaký mu Rada KYBER-OBČANŮ nařídí a musí na něm ukládat veškeré peněžní prostředky, které obdržel pro hnutí.


(iv) Všechny stvrzenky a jiné finanční nástroje musí být řádně podepsány pokladníkem nebo asistentem pokladníka a jedním z dalších dvou signatářů schválených Radou KYBER-OBČANŮ.


(v) Pokladník je odpovědný za sestavení účetní závěrky a účtů pro prezentaci na Řádné konferenci hnutí.


(vi) Zástupce pokladníka je nápomocen pokladníkovi při plnění jeho povinností, pravomocí a odpovědností a při absenci pokladníka jedná místo něj.

(e) Rada KYBER-OBČANŮ.

(i) Rada má pravomoc jmenovat člena na obsazení uvolněného místa v Radě do příští Řádné konference hnutí.


(ii) Rada má pravomoc jmenovat komise s pravomocí kooptování. Tyto komise jsou odpovědné Radě.


(iii) Rada se schází podle potřeby k uspořádání záležitostí hnutí a kdykoli je nutné prověřit účetní knihy a záznamy hnutí. Více než padesát procent členů Rady na zasedání svolaném Radou tvoří kvorum. Záznamy se pořizují ze všech zasedání Rady.


(iv) Rada má pravomoc jmenovat, platit a propouštět pracovníky zaměstnané hnutím.


(v) Rada má pravomoc nakupovat, brát úvěry nebo směňovat, poskytovat licence, pronajímat nebo jinak nabývat movitý či nemovitý majetek jakéhokoli druhu v rámci prosazování cílů hnutí a k prodeji, směně, pronájmu, poskytování licence nebo jinak nakládat s jakýmkoliv movitým či nemovitým majetkem či úroky za takových podmínek, které mohou být považovány za účelné a podléhá ustanovení (5) níže.


(vi) Rada má pravomoc si půjčovat pro účely hnutí takové množství peněz, a to buď najednou, nebo čas od času a za takové úrokové sazby a v takové formě a způsobem a na takové zástavy, které musí být specifikovány v jakémkoliv usnesení přijatém Radou KYBER-OBČANŮ o půjčení si peněz tímto způsobem, a následkem toho Rada KYBER-OBČANŮ řídí zmocněnce pro uzavření takových dohod pro výše uvedené účely a poskytování takových zástav, které jsou nezbytná.


(vii) Rada má pravomoc stavět, budovat, zlepšovat, rozvíjet a udržovat jakýkoli majetek nezbytný nebo výhodný pro účely a cíle hnutí.


(viii) Rada má pravomoc podepisovat a pracovat se všemi listinami, dokumenty a dalšími nástroji běžné administrativy pro dosahování cílů hnutí.


(ix) Rada má pravomoc přijímat nebo využívat jakýchkoli darů, které mohou být považovány buď za účelné, nebo které mohou být dále využity pro dosažení cílů hnutí.


(x) Rada má pravomoc jmenovat v souladu s odstavcem (5) níže, členy hnutí nebo členy zmocněných společností jako zmocněnce hnutí, na takovou dobu, jak uzná za vhodné.


(xi) Rada má pravomoc jmenovat, propouštět a řídit takové zmocněnce nebo zmocněné společnosti, tak aby mohli provádět všechny své úkony a kroky jako zmocněnci nebo zmocněné společnosti podle oprávnění dle ustanovení (5) níže.


5. Zmocněnci.

(a) Musí existovat dva nebo více zmocněnců složených ze členů hnutí nebo ze zmocněné společnosti, kteří jsou jmenováni Radou KYBER-OBČANŮ a kterým jakákoliv nemovitost hnutí může být svěřena.


(b) Zmocněnci nebo zmocněné společnosti jmenováním zastávají funkci na takovou dobu podle rozhodnutí Rady KYBER-OBČANŮ nebo do té doby, než je toto jmenování ukončeno Radou KYBER-OBČANŮ písemným oznámením dotyčnému zmocněnci nebo zmocněné společnosti. Tam, kde z důvodu výše uvedeného se zdá být nutné Radou KYBER-OBČANŮ jmenovat nového zmocněnce nebo nové zmocněnce nebo zmocněnou společnost, Rada KYBER-OBČANŮ musí usnesením jmenovat osobu nebo osoby či společnost pro zmocnění, které mají být jmenováni novým zmocněncem nebo zmocněnci. Za účelem uvedení v platnost takového jmenování, předseda a sekretář hnutí jsou tímto nominováni jako osoby pro formální jmenování nových zmocněnců hnutí ve smyslu platných zákonů a musí fyzicky řádně jmenovat osobu nebo osoby nebo společnost pro zmocnění, tak že nominovaní Radou KYBER-OBČANŮ za nového zmocněnce nebo nových zmocněnců hnutí bude dle ustanovení platných zákonů a pro každé takové jmenování.


(c) Zmocněnci nebo zmocněná společnost budou odškodněni hnutím, proti případným nákladům nebo škodám utrpěných při řádném nebo racionálním plnění jejich povinností navíc k případnému odškodnění pro zmocněnce poskytnutým podle zákona.


ČLÁNEK VIII – Změny ústavy

1. Změny ústavy musí být prováděny pouze na Řádné konferenci hnutí.


2. Navrhované změny ústavy musí být zaslány písemně sekretáři nejméně 14 dní před konáním Řádné konference hnutí.


3. Navrhované změny budou rozeslány kádrovým členům nejméně 7 dní před konáním Řádné konference hnutí.


4. Každé usnesení navrhující zrušení, doplnění či změnu některého z těchto článků na kterékoli konferenci hnutí bude platné, pokud většina kádrových členů přítomných a hlasujících, hlasuje ve prospěch tohoto usnesení.

ČLÁNEK IX – Jednací řády na Konferencích hnutí

1. Žádné usnesení nebo změna nesmí být diskutována kýmkoli kromě navrhovatele, než je mu uděleno slovo.


2. Jakákoli otázka i jakýkoli počet změn může být projednáván.


3. Ne více než jedna změna muže být projednávána. Jestliže byla určitá změna předložena, musí se členové vyjádřit pro nebo proti změně a kterýkoli člen může uvést podmínky pro změnu podle přání a aby byla předložena později, aby diskutovaná změna byla neschválena, ale nemůže tuto další změnu předložit až do projednávání změny, když byla odstraněna.


4. Změna, která přímo neguje usnesení v rámci diskuse, se nepřijímá.


5. Změna, která je projednávána, musí být předložena věcným usnesením, tak že musí být umožněno pro kteréhokoli člena navrhnout k ní další změny.


6. Kterýkoli člen, který nediskutoval o návrhu před zasedáním, může prohlásit "Toto jednání postupuje k dalšímu projednání" nebo "O tomto návrhu bude hlasováno" k přidělení předsedou, a to bez diskuse, okamžitě pro hlasování o návrhu.


7. Pokud předseda stojí, žádný jiný člen nesmí současně stát nebo mluvit.


8. Oznámení návrhů jiných, než těch formálního charakteru musí být předložené předsedovi písemně.


ČLÁNEK X - Obecné

1. Finanční rok hnutí je zahájen dne 1. ledna a končí 31. prosince. Do tří měsíců po ukončení funkčního období, musí Rada KYBER-OBČANŮ svolat Řádnou konferenci hnutí a předložit k ní Finanční zprávu s řádně zauditovanými účetními závěrkami hnutí ze svého funkčního období.


2. Účty hnutí musí být ověřeny auditorem nebo dvěma čestnými auditory, kteří musí potvrdit správnost účetní závěrky, která má být předložena na Řádné konferenci hnutí. Auditor nebo čestný auditor jsou jmenováni na Řádné konferenci hnutí.


3. Žádný člen nesmí, s výjimkou odborných služeb poskytovaných na žádost Rady KYBER-OBČANŮ, přijímat žádný zisk, plat nebo požitek z fondů nebo transakcí hnutí.


4. Každý člen musí věrně a plně respektovat každé rozhodnutí přijaté na konferenci hnutí nebo od Rady KYBER-OBČANŮ až do té doby, než je toto rozhodnutí změněno nebo zrušeno.


5. Pouze předseda nebo sekretář hnutí nebo takové jiné osoby pověřené sekretářem mohou vydat jakékoli tiskové prohlášení jménem hnutí.


6. Rada KYBER-OBČANŮ je oprávněna použít podle svého uvážení finančních prostředků hnutí nebo prostředků, které byly shromážděny od členů na kompenzaci člena hnutí, který utrpěl ztrátu nebo újmu jako přímý důsledek činnosti prováděné pro hnutí.


Zdroj:


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page