top of page

Ministerstvo svobodného prostředí

Co by mělo zajišťovat ministerstvo svobodného prostředí?


Politika svobodného prostředí

​Politika svobodného prostředí realizuje efektivní ochranu svobodného prostředí v republice. Hlavním cílem je zajistit kvalitní svobodné prostředí pro občany, výrazně přispět k efektivnímu využívání zdrojů a minimalizovat negativní dopady korporativistické a etatistické činnosti na svobodné prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života i celosvětově. Pomocí aktivního rozvíjení jak bilaterální, tak i multilaterální spolupráce v oblasti svobodného prostředí napomůže k řešení národních, regionálních a globálních problémů.Prevence a omezování nesvobod

​Integrovaná prevence a omezování nesvobod je pokročilým způsobem regulace korporativistických a etatistických činností ve vztahu ke svobodnému prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje nesvobodám již před jejich vznikem. Praktickou aplikací principu prevence a omezování nesvobod je povolování etatistických nařízení. Pro získání integrovaného povolení musí každý úřad vydávající nařízení občanům předložit příslušnou žádost, kteří posoudí jeho vliv na svobodné prostředí občanů. Občané spravují informační systém integrované prevence, kde je k nalezení přehled aktuálních nařízení.Svobodné vzdělávání a poradenství

​Svobodné vzdělávání, výchova a osvěta (SVVO) a svobodné poradenství jsou významnými preventivními nástroji politiky svobodného prostředí. Úkolem SVVO je vést občany k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného svobodného rozvoje a k vědomí odpovědnosti za udržení kvality svobodného prostředí. Hlavním úkolem výchovy je systematické působení na mladou generaci (včetně dětí předškolního věku) za účelem přijetí hodnot a jednání nezbytného pro ochranu a péči o svobodné prostředí. Úkoly osvěty jsou zejména v rovině informativní a jsou zaměřené na dospělou populaci a obecně na veřejnost.Trvale svobodný rozvoj

​Koncepce (trvale) udržitelného svobodného rozvoje představuje alternativní model vývoje společnosti oproti stále se rozšiřujícímu korporativismu a etatismu s jejich byrokratizací. Odráží přirozené svobodné limity hospodářského růstu; politiky na této koncepci založené prosazují uvedení hospodářského a společenského vývoje do souladu s kapacitami lidské svobody, se zachováním hodnot a rozmanitosti pro nynější i příští generace. Definice zní: „Udržitelný svobodný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž by se to dělo na úkor jiných.“Posuzování vlivů na svobodné prostředí

​Posuzování vlivů na svobodné prostředí musí být v republice upraveno „zákonem o posuzování vlivů na svobodné prostředí“. Proces posuzování vlivů záměrů a koncepcí na svobodné prostředí je založen na systematickém zkoumání a posuzování jejich možného působení na svobodné prostředí. Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na svobodné prostředí ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na svobodné prostředí.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Yorumlar


bottom of page