top of page

Sjezd KSČ: Sociální spravedlnost v demokratické a humánní společnosti, umožňující svobodný rozvoj

Aktualizováno: 14. 7. 2021

Akční program komunistické strany Československa z prosince 1989, jak ji přeměnit v moderní politickou stranu měl název "Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR".


Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR


Cílem komunistické strany bylo a je vytvoření sociálně spravedlivé, demokratické, humánní společnosti, poskytující v co nejširší míře prostor pro svobodný rozvoj všech členů. My sami jsme však tento cíl v minulosti nejednou ztráceli ze zřetele a cesty, které k němu vedou, jsme často dalekosáhle deformovali. Poučeni mnoha trpkými zkušenostmi se chceme těmito programovými záměry k našim původním cílům znovu obrátit.I. Důsledná obroda strany

Jde nám o přeměnu KSČ v moderní politickou stranu, která se začlení do československého demokratického hnutí a v jeho rámci bude schopna pozitivně ovlivňovat vývoj naší společnosti v závěru 20. a na prahu 21. století.


Proto se jednoznačně a definitivně distancujeme od stalinského modelu strany a společnosti, který je ve všech svých podobách socialismu zcela cizí a nepřátelský. Odmítáme deformace marxistické teorie a vyslovujeme se pro tvořivé teoretické myšlení oproštěné od jakýchkoli ideologických dogmat.


- Na základě objektivního a poctivého zkoumání faktů vyvodíme co nejdříve závěry ze závažných přehmatů a chyb, jichž se dopustil i někteří funkcionáři KSČ.


- Na základě šetření důsledně očistíme stranu od těch, kteří zneužívali svého členství ve straně a svého mocenského postavení v hospodářských, státních a společenských institucích k neoprávněným výhodám a osobnímu obohacování.


- Zároveň se rozhodně stavíme proti paušálnímu očerňování všech komunistů. To nejen odporuje pravdě, ale je i v rozporu s demokratickou politickou kulturou a atmosférou svobody a osobní odpovědnosti, o jejichž vytvoření usilujeme.


- Do řádného sjezdu strany vypracujeme nové objektivní hodnocení vývoje a činnosti KSČ od jejího vzniku v roce 1921 až do současnosti.


- Za neplatné prohlašujeme „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“. Vypracujeme pravdivé historické zhodnocení let 1968 až 1969 a následujícího vývoje v Československu a předložíme ho řádnému sjezdu strany.


- Mimořádný sjezd KSČ rehabilituje všechny členy strany, kteří byli v minulosti neprávem ze strany vyloučeni a vyškrtnuti. Ty, kteří o to projeví zájem, rádi znovu přivítáme v našich řadách.


- Vytvoříme skutečně akceschopné orgány strany na všech úrovních od výboru základních organizací až po centrum. Zvolíme do nich nové a kompetentní lidi. Zrušíme krajské výbory KSČ. Radikálně snížíme aparát strany a posledně zvýšíme jeho výkonnost. Už svou strukturou a kádry musí strana prokázat, že se nikdy nemíní vrátit k situaci, jaká v ní existovala před listopadem 1989.


- Do řádného sjezdu strany posoudíme v základních organizacích možnost ustavení nové územní organizace KSČ v ČSR.


- Je třeba ustavovat nové a rozšiřovat dosavadní základní organizace strany v místech bydliště. Do těchto organizací je nutné s co nejmenšími ztrátami převést komunisty z pracovišť. Zároveň doporučujeme, aby se členové strany organizovali v klubech komunistů a dalších profesních a zájmových sdruženích.


- Základní organizace strany budou každého člena pověřovat konkrétními neformálními úkoly zejména prací s dětmi a mládeží, ve společenských organizacích a sdruženích a ve veřejném životě. Z jejich plnění bude každý komunista své základní organizaci pravidelně skládat účty.


- Poskytneme všem orgány orgánům a organizacím strany právní subjektivitu s možností vlastní výdělečné činnosti a různých forem podnikání.II. Demokracie pro všechny


Komunistická strana Československa se zasazuje o vytvoření demokratické socialistické společnosti, v níž bude zajištěna skutečná vláda lidu.


Usilujeme o prosazení principu rovnosti všech občanů před zákonem, o vytvoření demokratického volebního systému založeného na poměrném zastoupení a o přímou účast občanů na činnosti správních orgánů, zejména národních výborů. Úzce stranická, skupinová či místní hlediska nesmějí ohrozit zájmy celospolečenské.


- Vyslovujeme se pro právní stát. Je to stát v němž platí svrchovanost ústavy a zákonů, státní moc se uplatňuje jen na základě zákona a v jeho mezích a v plném rozsahu jsou respektovány mezinárodní standardy lidských práv. Výkon moci přitom podléhá veřejné kontrole z hlediska ústavnosti a zákonnosti. Svoboda občana může být omezena pouze povinnostmi stanovenými v zákonech. Pro každého musí platit, že občanu je dovoleno vše, co mu zákon nezakazuje.


- Za základní úkol považujeme vypracování nové Ústavy ČSSR a ústav obou národních republik. V ústavách se zakotví principy státoprávního uspořádání, systém politické demokracie a široká osobní, politická, kulturní a sociální práva občanů včetně práva na práci.


- Trváme na tom, aby ústava a celý československý právní řád vytvořily záruky lidských práv odpovídající potřebám rozvoje naší společnosti a mezinárodním závazkům republiky.


- Za demokratické považujeme urychleně předložit k veřejné diskusi návrhy zákonů sdružovacího, shromažďovacího, tiskového, zákona o petičním právu a vysokoškolského zákona.


- Pokládáme za potřebné v brzké době vytvořit ústavní soud, zavést správní soudnictví oprávněné přezkoumávat rozhodnutí správních orgánů na žádost občanů. Zajistit spolehlivé záruky soudcovské nezávislosti, rozšířit pravomoci soudů při vyšetřování a zákonem zaručit nezávislý výkon advokacie.


- Vyslovujeme se pro to, aby všechny orgány SNB pracovaly důsledně v rámci zákonů a byly postaveny pod kontrolu zastupitelských orgánů.


- Strana děkuje všem příslušníkům Lidových milic, kteří v minulosti čestně a svědomitě plnili své úkoly. Mimořádný sjezd KSČ konstatuje, že Lidové milice splnily svoji historickou úlohu, a 21. prosince 1989 je rozpouští.


- KSČ je přesvědčena, že uvolňování mezinárodního napětí a pokrok na cestě k odzbrojování umožňuje nově formulovat vojenskou doktrínu ČSSR jako přísně obranou a dále snižovat výdaje na obranu státu. Zastupitelské orgány všech stupňů je třeba vytvářet svobodnou tajnou volbou za rovnoprávné účasti všech politických sil a seskupení. Podmínkou skutečně demokratického a reprezentativního charakteru zastupitelských sborů je uplatnění principu poměrného zastoupení všech politických sil.


- Je nutné široce uplatňovat různé formy přímé demokracie, referend a plebiscitů na celostátní, republikové i místní úrovni tak, aby občané měli možnost se přímo vyjadřovat otázkám, které se jich dotýkají. K tomu je třeba vypracovat a přijmout příslušné zákony.


- Jsme pro široký rozvoj socialistické samosprávy a pro další posílení postavení a pravomocí městských a místních národních výborů. Současně jsme i pro jejich větší odpovědnost za rozvoj spravovaného území a jejich ekonomickou samostatnost, jejímž základem je komunální vlastnictví. V zájmu zjednodušení státní správy pokládáme za účelné zrušit krajské články a přejít na dvoustupňové řízení.


- Na základ státoprávního uspořádání ČSSR pokládáme federativní uspořádání, ve kterém budou přesně vymezeny kompetence federace a republik, jejich vzájemná práva a povinnosti. KSČ podporuje vzájemnou spolupráci republik při plném respektování rovnoprávnosti a jejich samostatnější postavení vůči orgánům federace.


- Jsme pro plnou účast všech národností na správě věcí veřejných a na rozvoji naší země. Je třeba vytvářet podmínky pro společenský, politický a kulturní rozvoj.


- Prosazujeme politický pluralismus, který zaručí, že všechny politické strany, hnutí a společenské organizace respektující ústavu, budou mít právo svobodně vyjadřovat své politické postoje a rozvíjet svou činnost. S tímto pluralismem je neslučitelná snaha o jakýkoli monopol a diskriminaci občanů na základě politické příslušnosti. Považujeme za nezbytné, aby principy politického pluralismu, které jsou neoddělitelným rysem demokratického socialismu v našem pojetí, byly důsledně promítnuty do ústavy a celého právního řádu.


- Jsme pro to, aby se co nejdříve vytvořila otevřená platforma pro dialog, konzultace, rovnoprávnou spolupráci a hledání rozumné dohody politických a společenských sil na všech úrovních.III. Mít jasno, čí zájmy strana hájí


Vystupujeme na obranu zájmu širokých vrstev lidu, proti jakýmkoli pokusům ohrozit jejich oprávněné politické, sociální, ekonomické a kulturní potřeby a zájmy. V tomto spotřebujeme jedinou cestu, jak získat důvěru a autoritu ve společnosti.


- V celé činnosti strany budeme obhajovat zájmy dělníků, prosazovat jejich účast v zastupitelských orgánech. Budeme vystupovat za to, aby se uplatňování socialistického tržního hospodářství a strukturálních změn neprovádělo na úkor zájmu dělníků, aby se plně doceňovalo jejich postavení, podmínky pro využívání jejich kvalifikace, kultury života a práce.


- Budeme hájit zájmy družstevních rolníků a pracujících v zemědělství, spravedlivé ocenění jejich přínosu k rozvoji společnosti.


- Stavíme se i za zájmy všech ostatních družstevníků a drobných individuálních podnikatelů.


- Usilujeme o obnovu důvěry inteligence, umělců, kulturních pracovníků ke KSČ. Budeme vystupovat za spravedlivé hmotné i morální oceňování jejich úlohy v moderní společnosti.


- Záleží nám na získání důvěry mladé generace. Strana se bude zasazovat o to, aby se mládeži dostávalo potřebného vzdělání i kvalifikace, aby mohla co nejvíce cestovat a poznávat svět, aby se důsledně řešili závažné sociální problémy mladých lidí, zejména bytové.


- Trváme na skutečně rovnoprávné postavení ženy ve společnosti, na zvýšení zastoupení žen v politickém a veřejném životě. Zasazujeme se o to, aby ženy mohly plně uplatnit svoji kvalifikaci a byly za to odpovídajícím způsobem oceněny. Je jim třeba vytvořit podmínky pro to, aby mohly naplnit svoji úlohu matky, věnovat se výchově dětí a rodině, kterou pokládáme za základ státu. Ženám musí být i nadále zaručeno právo svobodně rozhodovat o své mateřství.


- Trváme na tom, aby byly vytvořeny podmínky, které vyloučí jakékoliv znevýhodňování či dokonce diskriminaci zdravotně postižených občanů.


- Zasazujeme se o to, aby se v životě společnosti, v sociální politice, při řešení všech dalších otázek plně přihlíželo v zájmu občanů v důchodovém věku.IV. Jsme pro svobodný a bohatý duchovní život


Vyslovujeme se za plnou svobodu myšlení, duchovní a kulturní tvorby i výměny informací. Respektujeme a podporujeme svobodu názorů, přesvědčení a náboženské víry. Rozhodně se stavíme proti jakýmkoli snahám o monopol v těchto oblastech.


- Při rozhodování o rozpočtu federace, národních republik a národních výborů všech stupňů jsme proti snižování prostředků na kulturní a duchovní rozvoj lidu.


- Jsme pro rovné právo všech politických stran, sdružení, společenských organizací i jednotlivců respektujících ústavu, vydávat periodický tisk. Ve sdělovacích prostředcích požadujeme dodržování korektnosti a novinářské etiky. Zejména přístup do vysílání rozhlasu a televize musí být rovnocenný pro všechny politické strany, společenské organizace a občanské iniciativy. Zásadně odmítáme jakoukoli cenzuru.


- Ve školských a výchovných institucích pokládáme za prvořadé umožnit všestranný rozvoj schopností, samostatné tvůrčí práce. Při rozhodování o přijetí ke studiu na střední a vysoké školy požaduje stejné podmínky pro všechny uchazeče - bez ohledu na jejich sociální původ a světonázorovou či politickou orientaci.


- Jsme pro plné dodržování svobody tvůrčí diskuse ve vědě, pro soutěživost a rovné podmínky uplatňování vědeckých poznatků bez ideologických předsudků a administrativních zásahů.


- Za součást společenské kultury pokládáme i tělovýchovu, sport a turistiku. Budeme prosazovat, aby ke sportu a pohybu měli přístup všichni. Doporučujeme zřídit samostatné ministerstvo tělovýchovy a sportu.V. Rozvíjet sociální jistoty a sociální spravedlnost


Základ svého sepjetí s lidem spatřujeme v zápase za sociální spravedlnost. Proto bojujeme za vytváření všech nezbytných podmínek k plnému uplatnění a ocenění tvořivých schopnosti lidí.


- Jsme pro to, aby se každému dostalo spravedlivé odměny za vykonanou práci podle jejího množství, kvality a společenské užitečnosti. Rozhodně vystupujeme proti všem nezaslouženým či bezpracným příjmům.


- Trváme na udržení sociálních jistot našeho lidu a na dalším rozvoji státem garantovaného systému sociálního zabezpečení. Zároveň budeme podporovat i nestátní formy řešení sociálních problémů.


- Sociální spravedlnost spojujeme s úsilím o zdravé životní prostředí, nezávadné potraviny, čistou vodu a vzduch z zachování a obnovení přírodního bohatství a krás naší země. Budeme důsledně vycházet ze zásady, že dlouhodobě ekonomické může být jen to, co je zároveň ekologické.


- Požadujeme, aby kvalitní zdravotní péče a prevence byla dostupná všem. Výdaje na zdravotnictví musejí být podstatně zvýšeny. Podstatně se však musí zvýšit i povinnost každého občana za své zdraví.VI. Dosáhnout zdravé ekonomiky


Za cíl hospodářské politiky považujeme růst ekonomického potenciálu země a uspokojování oprávněných potřeb obyvatelstva.


- Jsme pro rovnoprávnost různých forem vlastnictví při zachování rozhodujícího podílu vlastnictví společenského. Odmítáme, aby se společenské vlastnictví dělilo a vracelo do soukromých rukou.


- Podporujeme široké otevření našeho národního hospodářství světu, zejména co nejširší účast Československa na evropském trhu, který je nedílnou součástí budování společného evropského domu. Jsme však proti takové ekonomické závislosti, která by mohla přerůst v závislost politickou.


- Za nezbytný pokládáme socialistický tržní mechanismus, regulovaný v souladu s potřebami společnosti státem. Při jeho realizaci budeme trvat na tom, aby se zabránilo těžkým otřesům. Chránit bude třeba zejména mládež, mladé rodiny, pracovníky, u nich bude nezbytná rekvalifikace, důchodce a ty, kteří se nemohou úplně podílet na tvorbě společenského bohatství.


- Prosazujeme, aby samosprávné orgány a na politických stranách nezávislé odbory zajišťovaly širokou účast pracujících na hospodářském rozhodování včetně rozdělování fondů mezd, odměn a zisku.


- Požadujeme vypracování nového mzdového a daňového systému. Ten, kdo poctivě pracuje, musí mít pocit důstojnosti a hrdosti na svou práci a musí mu být zajištěna plnoprávná účast na společenském životě. Ti kteří parazitují na práci poctivých, musí nést spravedlivé důsledky svého počínání.VII. Usilovat o mírový vývoj na zemi, upevnit postavení ČSSR ve světě


Uvědomujeme si, že všechno, co se dnes v Československu odehrává, má význam nejen pro naši budoucnost, ale i pro budoucí tvář Evropy i světa.


- Komunistická strana Československa usiluje o posílení úlohy naší země při vytváření ovzduší mezinárodního porozumění, důvěry a spolupráce. Přitom rozhodně vystupuje proti všem pokusům ohrožujícím naši státní svrchovanost, politickou, ekonomickou a kulturní samostatnost a svobodu našich národů a národností.¨


- Za zvlášť významné pokládáme k budování nové Evropy, prohlubování helsinského procesu - s důrazem na postupné řešení vojensko-politických, ekonomických, ekologických a humanitárních otázek a na ochranu lidských práv a svobod občanů.


- Zasazujeme se o prohlubování rovnoprávných vztahů se všemi sousedními zeměmi i s ostatními státy světa. Chceme se stát spolehlivým partnerem pro všechny země bez rozdílu společenského zřízení.


- Chceme přispět k postupnému řešením všech globálních i vážných regionálních problémů včetně doposud podceňovaného konfliktu mezi bohatými a chudými v celosvětovém měřítku.


- Trváme na plnění závazků, které pro nás vyplývají z členství ve Varšavské smlouvě. Jsme pro to, aby se spolupráce Československa se sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi rozvíjela na základě plné rovnoprávnosti, na principech, jimž vytváří prostor probíhající politika přestavby. Zároveň podporujeme vytváření podmínek a potřebných záruk, které povedou k současnému rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO. Vyslovujeme se pro odchod cizích vojsk z území všech států při respektování právoplatných mezinárodních dohod.


- Naším cílem zůstává svět bez jaderných, chemických i ostatních zbraní hromadného ničení, uskutečňující radikální kroky k odzbrojení.


- Komunistická strana Československa bude prohlubovat spolupráci se všemi levicovými a demokratickými stranami a hnutími a silami ve světě. Podporujeme široké prosazení lidové diplomacie, v níž každý článek stranické struktury, počínaje základní organizací, má možnost se podílet na mezinárodních kontaktech a mezinárodních stycích.


- Požadujeme odstranění všech administrativních a ideologických bariér, které brání svobodnému pohybu lidí a myšlenek v Evropě i ve světě.


- Součástí zahraniční politiky Československa musí být aktivní účast na všech jednáních, ve všech mezinárodních organizacích a strukturách, které přispívají jakýmkoliv způsobem k prosazení všelidských hodnot humanismu a pokroku v celosvětovém měřítku. Právě taková politika bude nejlepší zárukou posílení dobrého jména a prestiže naší země v Evropě i ve světě.


7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page