top of page

Hospodářská strana pokroková: Moc je dnes získávána a udržována penězi ne idejemi

Článek "Hospodářská strana pokroková do voleb?", který vyšel v Nezávislé politice dne 23.března 1935.


Všem členům a příznivcům H.S.P.


V přítomné době předvolební všichni uvažujeme, jak hlasovati, aby náš hlas připadl té straně, která by provedla očistu všeho veřejného života, po níž všichni toužíme a upravila hospodářské poměry, jak všichni potřebujeme. Při dnešním volebním řádě je těžko malé politické straně jíti samostatně do voleb, neboť i když má dokonalý program a schopné kandidáty, nemá zpravidla peněz.


Vláda kapitálu ukazuje se právě v tom, že pomocí peněz vykonává svůj zhoubný vliv v každém státě, tím spíše v naší republice politických stran, které udržují se při moci ne idejemi, ale jen pomocí peněz. Platí pravidlo: Která strana má nejvíce peněz na volby, má i nejvíce naděje na volební úspěch.


Hospodářská strana pokroková (HSP.) svým politickým programem nezištné politiky v duchu Masarykově ve prospěch všech stavů a tříd společenských, svým vědecky založeným správným hospodářským programem k odstranění krise a k založení nového ke všem stavům a třídám politicky i hospodářsky, kulturně i sociálně spravedlivého zřízení společenského, se svým programem reformy všeho veřejného i hospodářského života, je zajisté předurčeno k tomu, aby dříve, či později zúčastnila se volebního boje, ucházela se o důvěru občanstva a strhla na sebe takovou část politické moci, aby svůj program mohla ku prospěchu veškerého národa prováděti.


V našem státě vzniklo v době nečinnosti dnešní koalice mnoho drobných směrů a hnutí (Akce demokratické spolupráce, Demokrakratického středu, Klubu politicky nezávislých, technokratů, etokratů, vázaného clearingu), které mají stejnou neb podobnou snahu jako Hosp. Str. Pokr., a které usilují o provedení všeho toho, čeho se od vládnoucí koalice nemohou dočkati. Kdyby se podařilo všechna tato hnutí i malé politické strany (úřed-zříz. strana, strana občanské spravedlnosti SOS.) sjednotiti na jedné společné základně v jedno hospodářské sjednocení, bylo by i HSP. možno jíti společně s nim do voleb. Vedeni strany se o to pokouší, avšak prvou podmínkou úspěchu jest znáti, co HSP. může budoucímu hospodářskému sjednocení nabídnouti a jak velikou složkou bude v něm představovati. K tomu je třeba zjistiti počet hlasů, který by byl v eventuelní účasti při příštích volbách pro HSP. odevzdán, a sehnati i tu část kapitálu, kterou by bylo nutno na volby sebrati. Vedení strany se proto rozhodlo pokusiti se o soupis všech hlasů, které by byly pro HSP. odevzdány a současně vytvořiti volební fond, který by samostatné vystoupení HSP. při volbách v rámci hospodářského sjednoceni také umožnil.


Tento soupis hlasů a zároveň síly HSP. hodlá vedení strany provésti vypsáním dobr. volební daně Kč 5 za každý hlas, který by byl při volbách pro HSP. odevzdán. Proto žádáme všechny členy, stoupence a příznivce strany, aby za sebe i za členy své rodiny, kteří mají volební právo složili pro volební fond dobrovolnou daň 5 Kč za osobu a dále aby agitovali ve svém okolí a od těch osob, které souhlásí s naším programem a byly by ochotny dáti hlas naší HSP, aby od každého tákového budoucího našeho voliče vybrali stejnou daň 5 Kč za osobu a složním lístkem hromadně odvedli. Složenky budou přiloženy k některému z příštích čísel.


Majetnější budoucí naši voličové mohou složiti i vyšší obnos volební daně, avšak pak třeba na složence uvésti za kolik osob se daň skládá. Volební daň nutno sebrati a odvésti v době co nejkratší, nejpozději v ten den, kdy budou volby vyhlášeny, neboť jinak pokus o účast při volbách nebude možno provésti.


Vedeni strany s plnou důvěrou očekává, že tato výzva, vzhledem jak vážnosti doby, tak významu voleb bude plně pochopena a že naši stoupenci vyvinou ve svém okolí takovou agitaci, aby první krok k nabytí politické moci, konaný tímto dobrovolným soupisem všech stoupenců naší reformní hospodářské strany, skončil s úspěchem.


S chutí do toho, půl díla hotovo!Ústřední výkonný výbor hospodářské strany pokrokové HSP. (čsl. pokrok. strany hospodářské demokracie.)


8 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page