top of page

Vláda národního porozumění: 10 komunistů, 2 socialisté, 2 lidovci, 7 nestraníků

Aktualizováno: 8. 7. 2021

Vláda Československé socialistické republiky od prosince 1989 do června 1990 byla nazývána "Vláda národního porozumění", kdy po listopadové "Sametové revoluci" došlo prakticky ke kompromisu s přijatelnější "ne-stalinistickou" vrstvou komunistické strany.


V prosinci 1989 byla jmenována 21 členná "vláda národního porozumění" složená z:

- 10 členů Komunistické Strany Československa (včetně Valtra Komárka a Vladimíra Dlouhého);

- 2 členů Československé Strany Socialistické;

- 2 členů Československé Strany Lidové;

- 7 nestraníků (evangelický farář Josef Hromádka, disidentský právník a vydavatel samizdatu Ján Čarnoburský, odborník na telekomunikace Róbert Martinko, ex-komunista z let 1958-69 Jiří Dienstbier, akademik Prognostického ústavu ČSAV Václav Klaus, organizátor stávek v ČKD Praha Petr Miller, předsedkyně Československé vědeckotechnické společnosti Květoslava Kořínková).


Dne 13.2.1990 vládu doplnili nestraníci ex-komunista z let 1960-68 Petr Pithart a ex-komunista ze 60. let Vladimír Příkazský. Politické hnutí Občanské fórum nominovalo celkově 6 členů, z nichž 3 byli ex-komunisté, přičemž do něj později přestoupili další - Valtr Komárek a Vladimír Dlouhý.

Část nové "vlády národního porozumění" s odstupujícím prezidentem Husákem


Dne 11. prosince 1989 představilo Rudé právo několik vybraných nových ministrů.

Představení části nové "vlády národního porozumění" v Rudém právu ze dne 11.12.1989


Vláda se opírala o v dubnu 1984 založený cca 30 členný Prognostický ústav ČSAV, o kterém Vladimír Dlouhý později prohlásil: „Shromáždila se tam skupina lidí, kteří, když to řeknu natvrdo, byli schopni převzít politickou moc v zemi. A realizovat základní reformy“. A syn Valtra Komárka, Martin Komárek, o ekonomech, které v ústavu při návštěvách otce potkával prohlásil: „Museli mít představu, že budou ministry reformní vlády, až nastane změna“.

Shrnutí nejvýznamnějších pracovníků Prognostického ústavu ČSAV publikované později v MF Dnes.Z programového prohlášení vlády ze dne 19.12.1989


...Súčasná federálna vláda sa zrodila ako vláda národného porozumenia. Stáva sa súčasťou úsilia prekonať mimoriadne hlbokú politickú krízu, ktorej vyvrcholením bol ľudový nesúhlas s politikou režimu, ktorý nedokázal naplňovať ľudské práva. Štrajky a manifestácie sa stali referendom, v ktorom sa počas niekoľkých dní zrútil systém, ktorý sa snažil nahovoriť sebe, ľudu i svetu, že práve on je výrazom záujmov českého a slovenského národa. Ibaže ľud po trpkých skúsenostiach minulých rokov dospel k inému názoru a proti vôli ľudu sa nedá vládnuť, či lepšie povedané nedá sa vládnuť dlho a v žiadnom prípade sa nedá vládnuť spravodlivo.


Vláda národného porozumenia sa zostavila na základe rokovania politických síl združených v Národnom fronte a v najvýznamnejších občianských iniciatívach, z ktorých najväčšiu autoritu požívajú Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu.


Je viac než kompromisom, vzájomným ústupkom v protikladných požiadavkách. V jej základe leží jednoznačný konsensus, zhoda v základných princípoch správy vecí verejných na najbližšie obdobie. Politické sily, ktoré sa zišli najskôr pri okrúhlom stole a potom i v novej vláde, majú jednotný názor, že prehlbujúcej sa kríze nemôžeme dovoliť rozpad československej štátnosti a že obrodiť našu štátnosť môžeme a musíme iba na demokratických základoch. Z tohto jednomyselného presvedčenia všetkých síl spojených dnes vo vláde ČSSR vyrastá i predstava dvoch hlavných úloh, ktoré musí federálna vláda zabezpečiť.


Prvou úlohou sú voľby do zastupiteľských orgánov, tou druhou je nielen zabezpečiť plynulý chod ekonomiky, ale i urýchliť prechod na dynamizáciu hospodárskeho rozvoja...


...Dlhodobým ekonomickým cieľom vlády národného porozumenia je pripraviť prechod na trhovú ekonomiku, pretože len tá je schopná zabezpečiť ekonomickú racionalitu, zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a rozumné využívanie prírodných zdrojov. Nemôžeme si dovoliť experimentovať s nejakým doposiaľ nevyskúšaným ekonomickým systémom, založeným na kombinácii princípov, ktorých samotná zlúčiteľnosť sa nikdy nepreukázala. Trhovú ekonomiku musíme prijať so všetkými jej výhodami i nevýhodami.


Trh je založený na slobode ľudí. V rámci platných zákonov, zabezpečujúcich všetkým rovnaké práva, dáva každému jedincovi príležitosť sledovaním vlastných záujmov najlepšie prospieť všetkým ostatným. Trh nie je nástrojom vlády. Vláda naopak zodpovedá za vytvorenie všetkých nevyhnutných podmienok pre jeho fungovanie. K tejto dlhodobej úlohe sa plne hlásime. Náš súčasný trh je značne deformovaný a najvážnejšou prekážkou jeho efektívneho fungovania je jeho uzatvorenosť voči svetu a monopolný charakter. Vláda sa preto bude usilovať v čo najkratšej dobe o odstránenie umelo vytvorených monopolných štruktúr a privilégií, vyvinie tlak na výrobcov a spotrebiteľom umožní výhody zo zahraničnej konkurencie. Naďalej nepripustí, aby niekto mal viac práv než ostatní...


...Vláda prestane ochraňovať jednotlivých výrobcov na úkor spoločnosti ako celku. Prestane zasahovať do bežného rozhodovania podnikov i občanov a začne robiť to, čo jej skutočne prináleží, bude zabezpečovať obecné rovné podmienky pre všetky ekonomické subjekty. Chce vykonávať účinnú makroekonomickú antiinflačnú reguláciu, brániť neprimeranému rastu vonkajšej zadĺženosti, usilovať o plnú efektívnu zamestnanosť.


Vláda sa bude starať o všetko, čo trh nie je schopný sám v dostatočnom rozsahu a kvalite poskytovať, predovšetkým o verejné služby, ako sú obrana a bezpečnosť, infraštruktúra, ochrana životného prostredia, školstvo a zdravotníctvo...


...V priebehu tohoto roku bol právne zakotvený rad nových pravidiel, ktoré predurčujú fungovanie ekonomiky po 1. januári 1990. Tieto pravidlá považuje vláda síce za krok správnym smerom, ale za krok neúplný, vnútorne nie príliš konzistentný a obsahujúci neprincipiálne kompromisy. Napriek tomu chce vláda tento základ využiť a urýchlene ho dopĺňať ďalšími strategickými opatreniami v smeroch, ktoré boli uvedené v predchádzajúcej časti...


...Do 31. 3. 1990 pripraví vláda štátny rozpočet, ktorý musí mať výrazné protiinfiačné pôsobenie a ktorý začne postupný proces znižovania objemu štátnych financií. Vláda pristúpi k ďalšiemu znižovaniu výdavkov na obranu, bezpečnosť, štátnu správu, spoločenské a politické organizácie a znižovanie celého spektra investičných a neinvestičných dotácií. Zároveň si vytvorí priestor pre financovanie štátnych rekvalifikačných programov a sociálnych príspevkov, ktorých potreba bude narastať súčasne so zosilnením štrukturálnych zmien v národnom hospodárstve...


... Vláda pripraví návrh na významné rozšírenie voľného času všetkých pracujúcich, napr. predĺžením dovolenky o jeden ďalší týždeň, prípadne skracovaním pracovnej doby. Podniky musia pre to vytvoriť organizačné podmienky a mzdové prostriedky. Vláda bude podporovať rast pracovných príležitostí s kratším pracovným časom, najmä pre ženy-matky...


... Federálna vláda bude v spolupráci s vládami republík venovať v nadchádzajúcom období zvýšenú pozornosť celej oblasti kultúry a umenia. I tam sa nahromadilo mnoho problémov, ktoré treba urýchlene riešiť. Naším hlavným cieľom bude vytvorenie priestoru pre slobodu umeleckého výrazu, ktorá by sa mala premietnuť vo vysokej kvalite umeleckej tvorby...


... Reálne oceňujeme vytváranie jednotného vnútorného trhu krajinami európskeho spoločenstva. Vláda ČSSR prerokuje v najbližšom čase koncepciu prístupu k tomuto problému a prijme potrebné úlohy v právnej oblasti, v oblasti normalizácie a ďalších úsekoch. Máme záujem na dohodnutí širšej dohody o obchode a spolupráci medzi ČSSR a Európskym spoločenstvom, event, o určitú formu asociácie...


... Vláda vyvíja mimoriadne úsilie na prekonanie politickej i ústavnej krízy so želaním, aby sa prijali všetky záruky zabraňujúce návratu predchádzajúcich metód riadenia a spoločenských procesov. Preto by som chel požiadať Federálne zhromaždenie, aby sa k tomuto úsiliu pripojilo voľbou prezidenta republiky ešte do konca tohto roku. (Potlesk.) Podľa názoru vlády Československej socialistickej republiky v súčasnej dobe nie je na dosiahnutie deklarovaných cieľov iná alternatíva voľby prezidenta Československej socialistickej republiky než voľba Václava Havla (Potlesk.) s tým, že by sa táto voľba obmedzila na dobu, než sa zíde parlament, ktorý vyjde zo slobodných volieb a vykoná novú voľbu. Týmto aktom by sme ocenili úsilie celého hnutia za mravnú obrodu spoločnosti, za nastúpenie cesty k demokratickému, dynamickému a slobodnému usporiadaniu spoločenských vzťahov v našom štáte, hnutia, na čele ktorého je Václav Havel. Vyhoveli by sme tým i prianiu nášho ľudu a potvrdili do zahraničia, že sme schopní samostatne a na potrebnej výške riešiť problémy v našej krajine...


Přednesl předseda vlády Marián ČalfaZdroje:


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page